Κοινωνία

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί οδού Ύδρας πόλεως Αργοστολίου

63views

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η    20/2023        

ΘΕΜΑ: «Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί οδού Ύδρας πόλεως Αργοστολίου».

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 , 4 παρ. 3, 19 παρ. 3 και 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του άρθρου 33  παρ. 5 του Π.Δ.14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής

Αστυνομίας».

δ)  Των άρθρων 31 κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

ε)  Την υπ’ αριθ. 7170/23/1253131 από 23-6-2023 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας

Αργοστολίου με τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα.

και αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγή της κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά την διάρκεια των εργασιών,

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο 

Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης όλων των οχημάτων επί οδού Ύδρας πόλεως Αργοστολίου και συγκεκριμένα από την συμβολή της με την οδό Άρεως μέχρι την συμβολή της με την οδό Θράκης, για το χρονικό διάστημα από 26-6-2023 έως και 30-6-2023 και κατά τις ώρες 07.00΄ – 15.00΄ για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε κατοικία της περιοχής.

 

 

 

 

Άρθρο 2ο  

Η  κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς της πόλεως του Αργοστολίου, που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων, με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου.

Άρθρο 3ο

Ο υπεύθυνος των εργασιών παρακαλείται  για την τοποθέτηση και  αφαίρεση έγκαιρα των προβλεπόμενων και απαραιτήτων πινακίδων (ρυθμιστικών – πληροφοριακών) οδικής σήμανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 & 10  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/07 και Ν. 3904/2010 «Κ.Ο.Κ» και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή Υπηρεσίας (Τ.Τ. Αργοστολίου).

Άρθρο 4ο

Η παρούσα ισχύει:

– Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του  Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου και τον υπεύθυνο των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

– Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

– Από τη δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί ΚΟΚ και την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 5ο

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις  διατάξεις  του  Ν. 2696/99 «Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»  όπως  τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6ο

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αργοστολίου το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την λήξη των εργασιών και να επιτηρεί το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα,  με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.

 

Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

Αστυνομικός Διευθυντής                        

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.