Κοινωνία

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Ε.Ο Νο  12 (Φανιές -Ρατζακλί)

59views

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      23/2023       

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Ε.Ο Νο  12 (Φανιές -Ρατζακλί)».

 

Ο   ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 «Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

ε)  Το υπ’ αριθ. 67226/14545 από 4-8-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της

Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

στ) Την υπ’ αριθ.  7170/23/1561322 από 8-8-2023 Αναφορά του Τ.Τ. Αργοστολίου.

 

και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων  και την εξυπηρέτηση του κοινού,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο 

α) Την προσωρινή διακοπή  της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε οδικό τμήμα της Επαρχιακής Οδού Νο  12 (Φανιές-Ρατζακλί) και συγκεκριμένα  στο τμήμα της οδού που βρίσκεται στην έξοδο του οικισμού <<Φανιές>> με κατεύθυνση προς τον οικισμό <<Ρατζακλί>> και για μήκος περίπου είκοσι (20) μέτρων,  κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 8-8-2023  έως και την Παρασκευή  11-8-2023, λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση  στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης».

 

Άρθρο 2ο  

Η κίνηση των οχημάτων για το διάστημα αυτό, θα διεξάγεται μέσω της Ε. Ο. Φανιές- Παλιά Σκάλα.

 

 

Άρθρο 3ο

Ο ανάδοχος του έργου παρακαλείται  για την τοποθέτηση και  συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς και για την λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 & 10  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής   Κυκλοφορίας » και  τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή  Υπηρεσίας (Τ.Τ. Αργοστολίου).

 

Άρθρο 4ο

Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου και τον ανάδοχο του έργου για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

-Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

-Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

 

Άρθρο 5ο

Οι  παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις   διατάξεις    του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 6ο

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τ.Τ. Αργοστολίου το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την αποκατάσταση της βατότητας της οδού  και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα,  με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.

 

 

  Ο   ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Γεώργιος Δ. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ

ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.