Οικονομία

Προγράμματα του τομέα Μελισσοκομίας έτους 2024

51views

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ& ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023-2027»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024

Υπενθύμιση για συμμετοχή  στις δράσεις:

1)     «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»

        (Φ.Ε.Κ.: 3277/Β/17-05-2023)

2)     «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

        (Φ.Ε.Κ.: 3273/Β/17-05-2023)

3)     «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης»

        (Φ.Ε.Κ.: 4540/Β/17-07-2023)

4)     «Προώθηση μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης»

        (Φ.Ε.Κ.: 4556/Β/17-07-2023)

Το Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων σας υπενθυμίζει ότι:

1) «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (κυψέλες ή/και μεμονωμένες κινητές βάσεις)

Οι δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι (ενεργοί μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 20 κατεχόμενες κυψέλες) της δράσης: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»  οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι 30 Μαΐου 2024 με όλα τα απαιτούμενα παραστατικά αγοράς κυψελών, εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κ.Φ.Β.&Σ., με ημερομηνία έκδοσης και εξόφλησης από την 16η Οκτωβρίου 2023 μέχρι και την 30η Μαΐου 2024, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις όπου απαιτείται. (βλ. Φ.Ε.Κ.: 3277/Β/17-05-2023).

Αν για την αγορά των επιλέξιμων ειδών εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο, στα ψηφιακά στοιχεία του τιμολογίου εκτυπώνεται με μέριμνα του εκδότη, στο πεδίο της περιγραφής του είδους μαζί με τα αγορασθέντα είδη ή στις παρατηρήσεις, το εξής κείμενο: «Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/ Έτος ενίσχυσης 2024».

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά:

·       Παραστατικά αγοράς κυψελών ή/και μεμονωμένων κινητών βάσεων (τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης).

·       Υπεύθυνη δήλωση (συν. Αρχείο Νο1).

 

Οι επιδοτούμενες κυψέλες ή/και οι μεμονωμένες κινητές βάσεις θα πρέπει να γράφουν με ανεξίτηλο τρόπο: «Καν. 2021/2115/-2024».

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει μέσω του Κέντρου Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων ή με ατομική ευθύνη του κάθε μελισσοκόμου στην ειδική εφαρμογή του ΥΠ.Α.Α.&Τ.: https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/ktenotrophia/psephiakes-uperesies-gia-melissokomous

 

2) «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών)

 

Οι δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι (ενεργοί επαγγελματίες ή συνταξιούχοι μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 110 κατεχόμενες κυψέλες) της δράσης: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι 30 Μαΐου 2024 με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. (βλ. Φ.Ε.Κ.: 3273/Β/17-05-2023).

Οι μετακινήσεις των μελισσοσμηνών, για να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει να γίνουν από 16/10/2023 – 30/05/2024 σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 50 χιλιομέτρων για την ηπειρωτική Ελλάδα και μεγαλύτερη ή ίση των 20 χιλιομέτρων για τη νησιωτική Ελλάδα, είτε με Φ.Ι.Χ. είτε με Φ.Δ.Χ. και να προσκομιστούν τα αντίστοιχα δελτία αποστολής ή φορτωτικές.  Σε περίπτωση που υπάρχουν διόδια στη διαδρομή θα πρέπει να προσκομιστούν οι αντίστοιχες αποδείξεις διοδίων και για μετακινήσεις με πλοίο τα αντίστοιχα εισιτήρια. Σε αυτά τα παραστατικά πρέπει να αναγράφεται ή να τεθεί σφραγίδα ως εξής: “Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/Έτος ενίσχυσης 2024”.

 

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει μέσω του Κέντρου Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων ή με ατομική ευθύνη του κάθε μελισσοκόμου στην ειδική εφαρμογή του ΥΠ.Α.Α.&Τ.: https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/ktenotrophia/psephiakes-uperesies-gia-melissokomous

 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραστατικά:

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ  :

            •) Πρόσφατη βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ως επαγγελματίας αγρότης,

            •) Βεβαίωση ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α., όπου απαιτείται,

            •) Αντίγραφο της πιο πρόσφατης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του δικαιούχου όπου φαίνεται ευκρινώς η ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής, η οποία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5.000 €.

             •) Αντίγραφα εγγράφων που αποδεικνύουν κατά περίπτωση ότι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε. και/ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών, από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση (αφορά νεοεισερχόμενους αγρότες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ελάχιστης ακαθάριστης αξίας της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €),

             •) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ., εφόσον αυτό χρησιμοποιείται για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ Ή ΑΓΡΟΤΟΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ).

             •)   Έγγραφο του οικείου επιμελητηρίου ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από το οποίο προκύπτει το αντικείμενο και οι δραστηριότητες με τους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του Φυσικού Προσώπου. Απαιτείται Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή/και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος, σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.)

 •) Τα παραστατικά υλοποίησης της δράσης (επιλέξιμες μετακινήσεις από 16-10-2023 έως 30-05-2024), που είναι τα ακόλουθα κατά περίπτωση:

α) δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Β.&Σ. και αποκόμματα διοδίων (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με Φ.Ι.Χ),

β) φορτωτικές, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Β.&Σ. (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με Φ.Δ.Χ),

γ) εισιτήρια πλοίου, συνοδευόμενα από σχετικές αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τιμολόγια αγοράς των εισιτηρίων (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με πλοίο) με ιδιαίτερη προσοχή τα μέρη προορισμού (ΝΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ) και ακολουθούν τα τοπωνύμια.

•) Υπεύθυνη δήλωση (συν. Αρχείο Νο2).

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ :

•) Αντίγραφο της πιο πρόσφατης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του δικαιούχου όπου φαίνεται ευκρινώς η ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής, η οποία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5.000 €.

•) Έγγραφο του οικείου επιμελητηρίου ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από το οποίο προκύπτει το αντικείμενο και οι δραστηριότητες με τους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του Φυσικού Προσώπου. Απαιτείται Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή/και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος, σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.)

•) Βιβλιάριο Ο.Γ.Α. (ΣΕΛΙΔΑ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ) ή το απόκομμα της σύνταξης.

•) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ., εφόσον αυτό χρησιμοποιείται για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ Ή ΑΓΡΟΤΟΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ).

•) Τα παραστατικά υλοποίησης της δράσης (επιλέξιμες μετακινήσεις από 16-10-2023 έως 30-05-2024), που είναι τα ακόλουθα κατά περίπτωση:

α) δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Β.&Σ. και αποκόμματα διοδίων (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με Φ.Ι.Χ),

β) φορτωτικές, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Β.&Σ. (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με Φ.Δ.Χ),

γ) εισιτήρια πλοίου, συνοδευόμενα από σχετικές αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τιμολόγια αγοράς των εισιτηρίων (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με πλοίο) με ιδιαίτερη προσοχή τα μέρη προορισμού (ΝΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ) και ακολουθούν τα τοπωνύμια.

•) Υπεύθυνη δήλωση (συν. Αρχείο Νο2).

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Δικαιούχοι μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), εγγεγραμμένα στο Μ.Α.Α.Ε. ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, να έχουν δηλωμένη ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας γεωργικής  παραγωγής τουλάχιστον 8.000 € και τα μέλη τους να μην συμμετέχουν στη δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» κατά το ίδιο έτος ως μεμονωμένοι ενεργοί μελισσοκόμοι.

ΣΗΜ.: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΛΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 22-05-2024, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ Ή ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΤΥΧΩΝ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ.

3)             «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης»

 

Οι δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι ενεργοί μελισσοκόμοι της δράσης: «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης»  οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι 31 Ιουλίου 2024 με όλα τα απαιτούμενα παραστατικά. (βλ. Φ.Ε.Κ.: 4540/Β/17-07-2023).

 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01-08-2023 έως 31-07-2024, για ανάλυση ελληνικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης από διαπιστευμένα εργαστήρια στο αντικείμενο – πεδίο του διενεργούμενου ελέγχου.

 

Ως δικαιούχοι ορίζονται:

 

α) Ενεργοί Μελισσοκόμοι οι οποίοι έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή/και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος.

β) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα, εφόσον αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά και έχουν δηλωμένο ανάλογο ΚΑΔ.

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακούμενο.

 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην ειδική εφαρμογή του ΥΠ.Α.Α.&Τ.: https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/ktenotrophia/psephiakes-uperesies-gia-melissokomous

 

4)             «Προώθηση μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης»

 

Οι δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι ενεργοί μελισσοκόμοι της δράσης: «Προώθηση μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης»  οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι 31 Ιουλίου 2024 με όλα τα απαιτούμενα παραστατικά. (βλ. Φ.Ε.Κ.: 4556/Β/17-07-2023).

 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01-08-2023 έως 31-07-2024, για συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, δημιουργία έντυπου ή/και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού, ραδιοφωνική, τηλεοπτική ή/και διαδικτυακή προβολή.

 

 

 

Ως δικαιούχοι ορίζονται:

 

α) Ενεργοί μελισσοκόμοι οι οποίοι έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή/και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος.

β) Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

γ) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4430/2016 (Α΄205) που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα, εφόσον ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά και έχουν δηλωμένο ανάλογο Κ.Α.Δ.

δ) Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και επιστημονικοί φορείς.

ε) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται και στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων και έχουν δηλωμένο ανάλογο Κ.Α.Δ.

 

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακούμενο.

 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην ειδική εφαρμογή του ΥΠ.Α.Α.&Τ.: https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/ktenotrophia/psephiakes-uperesies-gia-melissokomous

 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.