Κοινωνία

Αίτηση πιστοποίησης αναπηρίας στο ΚΕΠΑ

146views

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΠΑ

 

 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 16-09-2022

 

Από 16 Σεπτεμβρίου 2022 η αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕΠΑ υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος <<Εθνική Πύλη Αναπηρίας>> και ειδικότερα μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας και του  Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης.

 

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατόπιν αυθεντικοποίησής του με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή με έναν από τους υπόλοιπους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 4727/2020( Α΄184). Η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει και μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ.), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των Γραμματειών  του ΚΕ.ΠΑ.

Αιτήσεις που είναι διαθέσιμες αφορούν τις διαδικασίες:

 1. Αρχική αίτηση για αξιολόγηση  η οποία υποβάλλεται όταν ο πολίτης αξιολογείται για πρώτη φορά ή όταν έχει λήξει η προηγούμενη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.).
 2. Αίτηση παράτασης, η οποία μπορεί να υποβληθεί  κατά το τελευταίο τετράμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α.
 3. Αίτηση αναθεώρησης,  η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της ισχύος της Γ.Α.Π.Α.
 4. Αίτηση επιδείνωσης ή προσθήκης νέας πάθησης, η οποία μπορεί να υποβληθεί  καταρχήν μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της ισχύουσας Γ.Α.Π.Α. και έως τέσσερις (4) μήνες πριν την λήξη  αυτής , εκτός εάν έχει προκύψει νοσηλεία κατά το πρώτο εξάμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α.

Οι Πολίτες που προσέρχονται στα ανωτέρω φυσικά σημεία εξυπηρέτησης πρέπει να φέρουν μαζί τους τα κάτωθι έγγραφα / δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του αιτούντος.
 2. Για τους ανηλίκους πολίτες που γεννήθηκαν στη χώρα και δεν διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας είναι απαραίτητη η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος.
 3. Δελτίο Ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του νόμιμου/εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου του αιτούντος, εφόσον προσέρχεται αυτός για την υποβολή της αίτησης.
 4. Σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν νόμιμα στη χώρα, ως ταυτοποιητικό στοιχείο, απαιτείται τίτλος νόμιμης διαμονής στη χώρα. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά αναφέρονται τα έξης:

– άδεια διαμονής

– βεβαίωση κατάθεσης για άδεια διαμονής ( είτε ή λεγόμενη << μπλε βεβαίωση>>, είτε η απλή <<λευκή βεβαίωση>> για την κατηγορία της άδειας για εξαιρετικούς λόγους)

– εθνική θεώρηση εισόδου ( τύπου C ή D )

– άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ.

 1. ΑΜΚΑ ή Προσωρινός Αριθμός Ασφαλιστικής – Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α) ο οποίος θα προκύπτει από εκτυπωμένο  δημόσιο έγγραφο και όχι από χειρόγραφη μορφή. Τα ΚΕΠ δεν χορηγούν σχετικό έγγραφο παρά μόνο στις περιπτώσεις μεταβολής ΑΜΚΑ ή μετατροπής Π.Α.Α.Υ.Π.Α
 2. Σε περίπτωση αίτησης από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει  νομιμοποιητικό έγγραφο που να αποδεικνύει την εκπροσώπηση όπως ενδεικτικά:

– Σε περίπτωση γονέα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης

– Σε περίπτωση θετού γονέα , δικαστικού συμπαραστάτη ή επιτρόπου την σχετική δικαστική απόφαση

Σε περίπτωση εξουσιοδοτούμενου, το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση.

Ανάλογα με τον τύπο της αίτησης, απαιτούνται υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Σε περίπτωση αίτησης για παράταση πιστοποίησης ή επιδείνωση υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης ή αναθεώρησης ισχύουσας πιστοποίησης, ο αιτών ή ο νόμιμος / εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος  θα πρέπει να προσκομίσει την εν ισχύ Γ.Α.Π.Α.
 2. Σε περίπτωση αίτησης επιδείνωσης υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης πριν την συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την έκδοση της εν ισχύ Γ.Α.Π.Α., ο αιτών ή ο νόμιμος /εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει το αποδεικτικό στοιχείο νοσηλείας.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν κατατίθενται στα σημεία εξυπηρέτησης απλώς επιδεικνύονται εκτός από το νομιμοποιητικό έγγραφο/δήλωση του νόμιμου/εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου καθώς και της εν ισχύ Γ.Α.Π.Α τα οποία και αναρτώνται. Η συμπλήρωση των πάσης φύσεως μη προ-συμπληρωμένων στοιχείων (δημογραφικά, ασφαλιστικά κ.α.), συμπληρώνονται κατά δήλωση του αιτούντος ή του νόμιμου /εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Ο αιτών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποχρεούται να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την κατάρτιση του ιατρικού εισηγητικού του φακέλου από  τους γιατρούς της επιλογής του.

Η κατάρτιση και διακίνηση του ιατρικού εισηγητικού φακέλου διενεργείται ηλεκτρονικά.

 Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι για υποβολή αίτησης απευθείας από τους πολίτες:

ekepa.epan.gov.gr   ή    gov.gr στην κατηγορία Υγεία και Πρόνοια

 

Tηλέφωνα ΚΕΠ Δ. Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630 & 26713-61000 & 26713-61800

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.