Πολιτική

Συνεδριάζει την Πέμπτη 15 Ιουνίου η ΠΕΔΙΝ με τηλεδιάσκεψη

86views

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00 με φυσική παρουσία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα και με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence).


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. α) Πορεία Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος-ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων 2014-2020
  β) Ενημέρωση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2021-2027
  γ) Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης «Ιόνια Νησιά»
  Εισηγητές: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Εμμανουήλ Ορφανουδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Τεχνικών Έργων Ιονίων Νήσων
  Κώστας Ασπιώτης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 2021-2027

 2. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» του ΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
  Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2023
  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Νομική εκπροσώπηση της ΠΕΔ-ΙΝ στην υπόθεση αγωγής Θ.Νιάκα
  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης – Παραλαβής.
  α)  3ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 619-05.05.2021 Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ στο πλαίσιο του Προγράμματος Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ.
  β)  1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 271-09.02.2023 σύμβασης στο πλαίσιο της Προμήθειας του νέου Σεισμολογικού Σταθμού που θα εγκατασταθεί στην Ιθάκη.
  γ) 3ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 358-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  δ) 3ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 359-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  ε) 3ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 618-05.05.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  στ) 1ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 570-03.04.2023 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  ζ) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 570-03.04.2023 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  η) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 617-05.05.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  θ) 3ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 617-05.05.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  ι) 4ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 361-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  ια) 4ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 363-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  ιβ) 4ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 364-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  ιγ) 4ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της ΑΠ 365-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  Εισηγητής: Αθανάσιος Πετούσης, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  της ΠΕΔ-ΙΝ

 2. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
  α) CULTURALION – Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»
  β) CITIZENS REGISTRY – Αξιοποίηση Εφαρμογής Μητρώου Πολιτών στους Δήμους των Ιονίων Νήσων
  γ) Σεισμολογικό Δίκτυο ΠΕΔ-ΙΝ
  δ) Συνδιοργάνωση Παιδικών Εργαστηρίων Κεραμικής στην Βόρεια Κέρκυρα.
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  της ΠΕΔ-ΙΝ
 3. Ενημέρωση για την συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ σε νέες Προτάσεις Έργων
  α) Έργο “
  READY1 – Improving the Preparedness of EU Citizens against Natural Disasters through Mainstream Technologies” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021-2027.

β) Έργο “MENTOR – Multi-scale/sEnsor approach for the 3D mapping of Natural landmarks and cultural heritage Towards their prOtection against natuRal and anthropogenic hazards” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA ADRION 2021-2027.
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
της ΠΕΔΙΝ

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.
  Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.
  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Έγκριση δαπανών ήσσονος αξίας.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

13. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

14. Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.