Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 15 και Δευτέρα 18 Ιανουαρίου με τηλεδιάσκεψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ( Με τηλεδιάσκεψη )

 

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη  των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764  ( ΑΔΑ : Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 1ηΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  με τηλεδιάσκεψη την  15η   Ιανουαρίου  2021 ημέρα Παρασκευή   και ώρα   15:00, σύμφωνα  με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας,  προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω θέματα  της  ημερήσιας διάταξης:

           

 • Έγκριση της αριθ 294/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με

«Καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας

 και ηλεκτροφωτισμού οικ. Έτους 2021 (παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989).»

Εισήγηση : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

 • Έγκριση της αριθ 295/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με « Καθορισμό τελών – δικαιωμάτων και παροχή υπηρεσιών κοιμητηρίων (άρθρο 4α του Ν 582/1968 και το άρθρο 3 Ν 547/1977).»

Εισήγηση : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

 • Έγκριση της αριθ 296/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με «Καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων οικ. Έτους 2021 (άρθρου 3 του Ν 1080/1980.»

     Εισήγηση : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

                                                            

 • Καθορισμός τρόπου  ελέγχου  Επιχειρήσεων για τον χαρακτηρισμό τους ως Εποχιακά  λειτουργούντων  & σύσταση Επιτροπής .

Εισήγηση : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Βορείου Ιθάκης .

Εισήγηση :  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .

 

 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος λόγω βλαβών και φθορών της οδού προς Παραλία Αγίου Σωτήρα οικισμού Κοντογουράτων  ΤΚ Θηναίας »

                            Εισήγηση : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .

 

 • Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην θέση «ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ» Οικισμού Νυφίου ΔΕ Αργοστολίου »

Εισήγηση : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος

 

 • Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία «Εγκέλαδος» του Δήμου Αργοστολίου.

  Εισηγητής: Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αργοστολίου.

 

 • Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των                      συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού  με την κωδική ονομασία «Βορέας» του Δήμου Αργοστολίου.

Εισήγηση: Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αργοστολίου.

 

 • Κτιριακές ελλείψεις και κακοτεχνίες του Νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου

  Εισήγηση : Λαική Συσπείρωση Δήμου Αργοστολίου.  

 

 • Σύσταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

 Εισήγηση : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

 • Σύσταση Επιτροπής Καταστροφής Άχρηστου Υλικού.

Εισήγηση : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 • Ορισμός Εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς & Ιθάκης»-Απόπλους.

Εισήγηση : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 • Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων, καταλληλότητας και καταμέτρησης των προς αγορά ή μίσθωση ακινήτων :α) σύμφωνα με το νόμο 3463/2006 (άρθρο 186 παρ.4 και5) και β) τοπ/δ/ΓΜΑ 270/1981 (άρθρο 7 παρ.1).

Εισήγηση : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 • Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών, Ελαστικών & Εργασιών Επισκευής Οχημάτων .

 Εισήγηση : Διεύθυνση  Καθαριότητας & Περιβάλλοντος .

 

 • Έγκριση της αριθ 24/20 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ σχετικά με ‘Άδεια εκσκαφής στην Πλατεία Αγίου Ιωάννη Πλάκας Δ.Ε Αργοστολίου .

    Εισήγηση :  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος.

 • Έγκριση της αριθ 205/20 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ σχετικά με «Προσδιορισμό αρχής – πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Πλούτωνος στο Αργοστόλι.

Εισήγηση :  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .

 

 • Έγκριση της αριθ 212/20 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ σχετικά με « Τροποποίηση Εγκεκριμένου Σχεδίου Αργοστολίου στο ΟΤ114 Β.»

 

 • Συγκρότηση  γνωμοδοτικής Επιτροπής   για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων  στην θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας για το 2021.

Εισήγηση  : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ( Με τηλεδιάσκεψη )

 

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη  των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764  ( ΑΔΑ : Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 2ηΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  με τηλεδιάσκεψη την  18η   Ιανουαρίου  2021 ημέρα Δευτέρα    και ώρα   16:00, σύμφωνα  με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας,  προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω θέματα  της  ημερήσιας διάταξης:

 

 • Έγκριση της αριθ 297/2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με «Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αργοστολίου Οικονομικού Έτους 2021»

        Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 • Έγκριση της 298/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου

σχετικά με έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δ. Α. του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικ. Έτους  2021.

          Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις