Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 

Δημοσιεύτηκε η Αναλυτική Πρόσκληση της δράσης “Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων¨.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 14.000.000€.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000,00 € και μέγιστο τα 30.000,00€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

  • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

 των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

 του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

 του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

 του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές – Βιολογικές δραστηριότητες)

 των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

(δηλαδή, από τα πεδία 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 του Ε3)

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλ. επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που :

– κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους,

– νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών,

– έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,

– δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019,

– έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

  • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:

  • Ανώνυμη Εταιρία,

  • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,

  • Ομόρρυθμη Εταιρία,

  • Ετερόρρυθμη Εταιρία,

– Ι.Κ.Ε,

– Ατομική Επιχείρηση,

– Ν.Ε.Π.Α.,

– Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,

– Συνεταιρισμός

– Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

– Κοινωνία Αστικού Δικαίου

Κριτήρια αξιολόγησης

– Ετήσιες Μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) έτους 2019

– Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς Κύκλο εργασιών έτους 2019

– Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο εργασιών της επιχείρησης για το διάστημα 1/4/2020 έως 30/6/2020 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης αρχίζει στις 8 Οκτωβρίου 2020 (06.00 π,μ.) και λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2020 (14.00).

Αναλυτικά η Πρόσκληση και οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια αξιολόγησης, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diaxeiristiki.gr/images/PEP%202014-2020/IONIA_NISIA_2014-2020/COVID-19/ANALYTIKI-PROSKLISI-MME-COVID-19.pdf

Φορέας διαχείρισης του προγράμματος είναι η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο τηλ 2610622711 ή στο e-mail: , στην ΕΥΔ Ε.Π. Ιονίων Νήσων (e-mail: και στο Επιμελητήριο Κεφαλληνίας & Ιθάκης στα τηλ: 2671022253 και 2671026190 ή στο email: kefallinia@diaxeiristiki.gr

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις