Κλειστές την Παρασκευή 18 Σεπτεμρβίου οι μονάδες προσχολικής αγωγής στο Δήμο Αργοστολίου

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο  Δήμαρχος  Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  2. Το άρθρο 75 παρ. Ι περίπτ. στ υποπερίπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.

  3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.

  4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998.

  5. Την υπ`αριθμ 509/16033/7-09-2020 (ΑΔΑ ΡΟΞ746ΜΓΤΤ-1Χ3) Απόφαση Δημάρχου Αργοστολίου περί ορισμού Α/Δημάρχων.

  6. Το με αριθμ 161099/16-9-2020 (αρ εις 16893/17-09-2020) έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Κ.Ε.Π.Π., περί έκτακτου δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

  7. Την από 17-09-2020 εισήγηση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης σχετικά με λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών φαινομένων.

  8. Την με αριθμ 68880/16600/17-9-2020 (ΑΔΑ ΩΞ4Α7ΛΕ-ΣΛΘ) Απόφαση του Α/Περιφερειάρχη Κοινωνικής Συνοχής, Δημόσιας Υγείας και Απασχόλησης Ι.Ν για αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια των Π.Ε Κεφ/νιας και Ιθάκης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας όλων των μονάδων προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, μονάδες απασχόλησης νηπίων κτλ) που δραστηριοποιούνται στα χωρικά όρια του Δήμου Αργοστολίου την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Κ.α.α

Αναπληρωτής Δημάρχου

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις