Εκμίσθωση ακινήτων Κληροδοτήματος Αφών Στ. Τυπάλδου

Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ακινήτων στην Κηφισιά (επί της οδού

Χαριλάου Τρικούπη 70 ) , ιδιοκτησίας του κοινωφελούς Ιδρύματος με

την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ Σ. ΤΥΠΑΛΔΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 2. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

 3. Τις διατάξεις του αρ. 28 του Ν. 4325/2015.

 4. Την υπ.αριθμ. 15870/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017.

 5. Την υπ΄αριθ. 140634/22-6-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/29-6-2017) περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργίας της Αποκ/νης Δ/σης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

 6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/ Α΄/10-9-2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών , σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

 7. Το υπ΄ αριθ. 128/4-2-1981 Π.Δ (ΦΕΚ 38/Α/13-2-1981) με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση και κυρώθηκε ο Οργανισμός του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ».

 8. Την από 22-5-1985 ιδιόγραφη διαθήκη του Χαράλαμπου Στυλιανού Τυπάλδου.

 9. Το υπ΄αριθμ. 451/1995 Π.Δ/γμα με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση και κυρώθηκε ο οργανισμός του ανωτέρω Κληροδοτήματος.

 10. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθησαν προσφορές στην δημοσιευμένη ανακοίνωση εκμίσθωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

 11. Την ανάθεση της εκμίσθωσης των ακινήτων με απόφαση του Δ.Σ στο μεσιτικό γραφείου του κ. Θεμιστοκλή Μπάκα στην Αθήνα.

 12. Τα αποσπάσματα του υπ΄αριθ. 2/2020 πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ του Κληροδοτήματος Αδελφών Τυπάλδου , τα οποία διαβιβάσθηκαν στην Υπηρεσία μας με τα αρ. πρωτ. 4/16-3-2020 , 9/21-4-2020 και 10/21-4-2020 έγγραφα αυτού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση των αποσπασμάτων του υπ΄αριθ. 2/2020 πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ του Κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ Σ. ΤΥΠΑΛΔΟΥ» αναφορικά με αποφάσεις για την απευθείας εκμίσθωση των παρακάτω ακινήτων στην Κηφισιά

( επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 70) , ιδιοκτησίας του ανωτέρω Κληροδοτήματος:

 1. Διαμερίσματος α΄ ορόφου επιφανείας 119,20 τ.μ με αποθήκη 9,00 τ.μ και θέση πάρκινγκ 11,25 τ.μ στον. κ. Τζανάκη Ευτύχη του Προκοπίου , αντί μηνιαίου μισθώματος 700,00 ευρώ , για τρία χρόνια.

 2. Διαμερίσματος επιφανείας 119,00 τ.μ με αποθήκη 34,80 τ.μ και θέση πάρκινγκ 11,25 τ.μ , στον κ. Δημήτριου Καφίρη του Θεολόγου, αντί μηνιαίου μισθώματος 1.000,00 ευρώ , για τρία χρόνια.

 3. Διαμερίσματος ισογείου , επιφανείας 102,16 τ.μ , με αποθήκη 9,00 τ.μ και θέση πάρκινγκ 11,25 τ.μ , στην κ. Νίνα Βιλιάρδου του Βασιλείου , αντί μηνιαίου μισθώματος 600,00 ευρώ, για τρία χρόνια.

ΜΕ Ε.Σ

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις