Η Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. ομόφωνα στηρίζει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου σχετικά με την απόσυρση του άρθρου 93

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14ης Σύγκλησης του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε Ο.Τ.Α. της 26ης Απριλίου 2020.

Αριθμός Απόφασης 57 /2020

Περίληψη

Ψήφισμα στήριξης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου σχετικά με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 93 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 & 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»

Στο Αργοστόλι, σήμερα 26 Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Κυριακή, προσκλήθηκαν σε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε (δια περιφοράς) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ΄αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την αρ.40/20930/31-03-2020(ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του, όπου περιγράφονται οι διαδικασίες σύγκλησης των συλλογικών οργάνων για την προστασία και αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε.Ο.Τ.Α., κατόπιν της υπ.αριθμ. πρωτ: 230/26-04-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) Μελών δήλωσαν ότι συμμετέχουν τα έντεκα (11) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Γαβριελάτος Αργύριος

2)Βανδώρος Παναγής

3) Παπαδάτος Νικόλαος

4.)Κωνσταντάτος Ιωάννης

5. Ματιάτος Σπύρος

6. Ραδίτσας Νικόλαος

7.Ματιάτος Σπυρίδων

8. Κωνσταντάτος Διονύσιος

9. Μινέτος Διονύσιος

10.Καβαλιεράτος Γεώργιος

11.Ζαμπέλη Σπυριδούλα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α ενημέρωσε γραπτά με την αποστολή ηλεκτρονικά τα μέλη του Δ.Σ. για το 1ο θέμα που αφορά: τα προβλεπόμενα στο άρθρο 93 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 & 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και την απόφαση που λήφθηκε σχετικά από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργοστολίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ενημέρωση από τον Πρόεδρο σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου:

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 93 του σχεδίου νόμου δημιουργείται στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων ένας νέος Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Αποβλήτων με τη συμμετοχή (και προεδρία!) της περιφέρειας και όλων των Δήμων της περιφέρειας με μορφή εταιρείας Α.Ε. και βασικό σκοπό τον ενιαίο και από κοινού τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια των Ιονίων Νησιών.

Η θεσμοθέτηση του νέου φορέα συντελεί στην κατάργηση της πρώην Διαδημοτικής Επιχείρησης , η οποία λειτουργεί σήμερα με την επωνυμία Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. και την ενσωμάτωσή της στον νέο φορέα.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Στηρίζει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου σχετικά με την απόσυρση του άρθρου 93 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 & 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» .

2. Καλούμε τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης να ζητήσουν την απόσυρση του άρθρου 93.

3. Καλούμε τον Βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης να παρέμβει άμεσα για την απόσυρση του άρθρου 93.

4. Καλούμε τον Α/Περιφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης να επιστρέψει στην ΠΙΝ κάθε εισήγηση περί κατάργησης της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 57/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πιστό Αντίγραφο

Αργοστόλι 26-04-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις