Επιμελητήριο: Η εκλογική διαδικασία

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιµελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης που συγκροτήθηκε µε την
191573/24-8-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής
Ελλάδος και Ιονίου σύµφωνα µε το Νόµο 2081/92, όπως τροποποιήθηκε µε το νόµο 3419/05 και το Π.∆ 372/92, όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆ 139/97, 309/97, 164/01, και 52/2006 ενηµερώνει τα µέλη ότι :
Στις 09 – 10 και 11 ∆εκεµβρίου 2017 θα διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα µέλη που έχουν συµπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιµελητήριο 09- 12- 21016 και όσα έχουν εξοφλήσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους έως και το έτος 2016.
Νοµικά πρόσωπα, µέλη του Επιµελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης µερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η µέχρι και το προηγούµενο των εκλογών έτος 2016 θεωρούνται ταµειακώς ενήµερα.
Φυσικά πρόσωπα µέλη του Επιµελητηρίου που έχουν καταβάλλει τα τέλη Τήρησης Μερίδας
Γ.Ε.Μ.Η ή την ετήσια συνδροµή στο οικείο Επιµελητήριο µέχρι το προηγούµενο των εκλογών έτος θεωρούνται ταµειακώς ενήµερα.

Σύµφωνα µε το άρθρο 3γ του Ν. 3419/2005 το δικαίωµα ψήφου για τα µέλη ασκείται ως ακολούθως:
Κάθε µέλος φυσικό πρόσωπο µία (1) ψήφο
Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε) µέχρι δύο (2) ψήφοι των οµορρύθµων εταίρων της, που
υποδεικνύονται από την εταιρεία.
 Για κάθε Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µέχρι δύο (2) ψήφοι των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
 Για τις Ανώνυµες Εταιρείες, τρεις (3) ψήφοι των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και µπορεί να είναι µέλη αυτού ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται µε ειδική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
 Για κάθε υποκατάστηµα, µία (1) ψήφο του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.
 Για κάθε αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία και εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µία (1) ψήφο του νόµιµου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αµοιβαιότητας.
 Στους Συνεταιρισµούς ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραµµατέας ή οι αναπληρωτές τους µέχρι (2) δύο
ψήφους.

ΙΚΕ (2) δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
 Κάθε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (1) µία ψήφο αυτή του διαχειριστή.
 Λήξη ορισµού εκπροσώπων Νοµικών Προσώπων ορίζεται η 09-11-2017.
 Ο αριθµός των αντιπροσώπων του Μεταποιητικού Τµήµατος είναι 2, του Εµπορικού Τµήµατος είναι 6 και του Τµήµατος Υπηρεσιών 13.
∆ικαίωµα ψήφου έχουν, όσοι έχουν εγγραφεί έως 09-12- 2016.
∆ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα µέλη που είναι τρία χρόνια εγγεγραµµένα στα Μητρώα του Επιµελητηρίου δηλαδή µέχρι 09-12-2014.
Ηµεροµηνία εξόφλησης των ταµειακών υποχρεώσεων των µελών ορίζεται η 30-10-2017 και ώρα 13:00.
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 09-11-2017
Οι εκλογείς προσέρχονται για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα προσκοµίζοντας την
αστυνοµική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις