Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις  28  Φεβρουαρίου  2017   ημέρα Τρίτη και  ώρα  18:00    προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διάταξης:

Έγκριση  σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση της   Πράξης : «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης Αργοστολίου».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

Έκτακτη Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015 – 2016

ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Γ. Κατσιβέλης

 Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κεφ/νιάς (αρ. 8/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κεφ/νιάς (αρ. 18/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

  ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κεφαλλονιάς ( αρ. 35 /2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

   ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

Αποδοχή όρων δανείου στα πλαίσια της αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου μας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τις παρ. 1&2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/ 2014

    ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

Έγκριση πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2016 (αριθμ. 11/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής).

   ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων.

   ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 της Δ.Ε. Παλικής και των Νομικών Προσώπων ύστερα από άγονο διαγωνισμό.

   ΕΙΣ: Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικ. Υπηρεσίας

Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 της Δ.Ε. Σάμης και των Νομικών Προσώπων ύστερα από άγονο διαγωνισμό.

   ΕΙΣ: Προϊστάμενος Τμήματος  Προμηθειών Δ/σης Οικ. Υπηρεσίας

Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 της Δ.Ε. Λειβαθούς και των Νομικών προσώπων ύστερα από άγονο διαγωνισμό.

    ΕΙΣ: Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικ. Υπηρεσίας

Έγκριση αμοιβής Δικηγορικού γραφείου «Σ.Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ.Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε.».

  ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

Έγκριση επιπλέον αμοιβής ορισθέντος με την αριθμ. 27/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου Κεφ/νιάς ενώπιον του Εφετείου Πατρών

   ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

Έγκριση  σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση της   Πράξης : «Έργα  Περιβαλλοντικής αναβάθμισης ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς.» Π/Υ  4.969.982 € με Φ.Π.Α

   ΕΙΣ:  Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

Έγκριση  σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση της   Πράξης:   «Προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής αναβάθμισης ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς» Π/Υ 4.067.409,54 € με ΦΠΑ

   ΕΙΣ:  Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

«Πρόταση απευθείας  ανάθεσης προμήθειας ειδών  οπωροπωλείου  ( τμήμα 2) και αρτοπωλείου (τμήμα 4) για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου και του Ο.Κ.Α.Π. διαγωνισμού με α/α  ΕΣΗΔΗΣ 21379».

  ΕΙΣ: Προϊστάμενος Τμ. Προμηθειών Δ/σης Οικ. Υπηρεσίας

Έγκριση  μίσθωσης ακινήτου από τον Δήμο Κεφ/νιάς  για την στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς  με παράρτημα ROMA

   ΕΙΣ:  Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την υλοποίηση της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5002508 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020».

   ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π. (αριθμ. 12/2017 απόφαση Δ.Σ. Ο.Κ.Α.Π.)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π. κος Μ. Γάκης

Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π. Δήμου Κεφαλλονιάς για το οικ. έτος 2011 (αρ. 03/2017 απόφαση Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Π.).

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π. κος Μ. Γάκης

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και τον Αθλητικό Όμιλο Πρόννων για την υλοποίηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων, σύμφωνα με το άρθρο25 του Ν. 4258/2014».

ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης

Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης  και επισκευής των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κος Σ. Ματιάτος

Χωροθέτηση του Σχολικού Συγκροτήματος στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Κεφαλλονιάς    «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

Έγκριση παράτασης εργασιών παροχής υπηρεσίας: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΠΑΖΩΝ) ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ & ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

Έγκριση φακέλου έργου : «Τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στη θέση Βορράτο Τ.Κ. Σουλλάρων Δ.Ε. Παλικής Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση φακέλου έργου : « Επισκευή πρώην Δημαρχείου Ληξουρίου».

ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση φακέλου έργου : « Επισκευή Δημοτικού θεάτρου Ληξουρίου».

ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «κατασκευή τοιχίου  στον οικισμό Αγ. Ιωάννη – Χαβριάτα  αναδόχου Λάμπρος Σπυράτος Ε.Δ.Ε..

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

Παραλαβή μελέτης του έργου με τίτλο: «Περιβαλλοντική μελέτη Μ.Π.Ε. έργου «Νότιος Κλάδος Περιφερειακού Αργοστολίου».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

Αίτηση διάλυσης σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Έργα Διευθέτησης Απορροής Ρεμάτων – Μισγαγγείων Περιοχής Σχεδίου Πόλεως Αγ. Ευφημίας».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

Διάλυση σύμβασης ανάθεσης φακέλου έργου για την σύναψη σύμβασης μελέτης «Δράσεις προστασίας & ανάδειξης σπηλαίων Μελισσάνης & Δρογκαράτης Δ.Ε. Σάμης Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» αναδόχου ΑΝΤΙΚΛΗΣ Α.Τ.Ε.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του υποέργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΚΑΛΑΣ» Αναδόχου εταιρίας Α.Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. της Πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ – ΣΚΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 296393

ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ονομασίες – Μετονομασίες οδών- πλατειών.

ΕΙΣ:   Πρόεδρος Δ.Σ. κος  Γ. Παπαναστασάτος

Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και Παραγωγικών Τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κεφ/νιάς για την διετία 2017 – 2018.

ΕΙΣ:   Πρόεδρος Δ.Σ. κος  Γ. Παπαναστασάτος

Έγκριση της αριθμ. 3/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την κοπή επικίνδυνων δέντρων στην είσοδο των Χαβριάτων Δ.Ε. Παλικής.

 ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης Απόπλους».

ΕΙΣ: Πρόεδρος κος Γ. Παπαναστασάτος

Διόρθωση της αριθμ. 15/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΣ: Πρόεδρος κος Γ. Παπαναστασάτος

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή του Δήμου σε Τουριστικές Εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό για το 2017 (Έκθεση Σουηδίας).

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

Έγκριση συμμετοχής, ψήφιση και διάθεση πιστώσεων στην έκθεση «Οινόραμα» (Ζάππειο Μέγαρο, 11 -13/03/2017).

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

 
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις