ΚΕΣΥΠ: Έωλη η εξαίρεση των Κεφαλονιτών από το δικαίωμα μετεγγραφής

Στην αρχικη σελίδα της ηλεκτρονικής εφαρμογής των μετεγγραφών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (στο τέλος του μηνύματος παρατίθεται η σελίδα αυτή , όπως εμφανίζεται στη διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr/) αναφέρεται ότι: “Οι πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου για τις Μετεγγραφές 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ , περιγράφονται στο άρθρο 1 της 143456/Ζ1 (ΦΕΚ 2001/Β’/16-09-2015) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την αριθμ. 171088/Ζ1 (ΦΕΚ 2320/Β-27-10-2015) Υ.Α.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, επομένως, ποιοι δικαιούνται και ποιοι όχι μετεγγραφής, περιγράφεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις δύο συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις.
Να δούμε τι αναφέρεται σε αυτές:

1. Στην αρχική Υ. Α. , δηλαδή την 143456/Ζ1 (ΦΕΚ2001/Β΄/16-09-2015) και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 ορίζεται ότι:
“2. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής:
α) οι φοιτητές, στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής κατά τα προηγούμενα της έναρξης ισχύος του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76) ακαδημαϊκά έτη,
β) οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
γ) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για τους οποίους η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ με τις κάτωθι κατηγορίες:
(i) Tέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.
(ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς.
(iii) Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
(iv) Υπότροφοι Αλλοδαποί − Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.
(v) Υπότροφοι Ομογενείς.
(vi) Πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων

2. Η Υ.Α. 171088/Ζ1(ΦΕΚ2320/Β-27-10-2015) τροποποιεί την ανωτέρω Υ.Α. 143456 αναφορικά με τους δικαιούμενους μετεγγραφής ως εξής : “2. Τροποποιούμε την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, καταργούμε την υποπερίπτωση (vi) και την αντικαθιστούμε ως εξής: «(νi) αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Δηλαδή αφαιρεί την υποπερίπτωση των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις [στους οποίους δίνει το δικαίωμα μετεγγραφής που δεν είχαν με την αρχική Υ.Α.] και την αντικαθιστά με την υποπερίπτωση των αθλητών που εισήχθησαν με διάκριση. Επομένως η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της Υ.Α. 143456 μετά την τροποποίησή της με την Υ.Α.171088, διαμορφώνεται ως εξής:

“2. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής:
α) οι φοιτητές, στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής κατά τα προηγούμενα της έναρξης ισχύος του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76) ακαδημαϊκά έτη,
β) οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
γ) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για τους οποίους η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ με τις κάτωθι κατηγορίες:
(i) Tέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.
(ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς.
(iii) Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
(iv) Υπότροφοι Αλλοδαποί − Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.
(v) Υπότροφοι Ομογενείς.
(νi) αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Είναι σαφές ότι και στις δύο Υπουργικές Αποφάσεις (16/9/2015 και 27/10/2015 αντίστοιχα) που καθορίζουν το νομοθετικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές 2015 και συγκεκριμένα στην παράγαφο 2 του άρθρου 1 που ορίζει τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα μετεγγραφών ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (vii) Υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δ.Ε του νομού Κεφαλληνίας, οι οποίοι εισήχθησαν στη Σχολή ή το Τμήμα, που είναι εγγεγραμμένοι κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-15 και 2015-16 με το επιπλέον ποσοστό, που προβλέπεται, η οποία εμφανίζεται χωρίς καμία άλλη εξήγηση και ως κεραυνός εν αιθρία μόλις 3 ημέρες μετά , στις 30/10/2015 στην Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.: 173476/Ζ1/30-10-2015 για τις μετεγγραφές που εκδόθηκε από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων (Τμήμα Δ΄- Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών).
Είναι γνωστό και στους μη νομικούς ότι η εγκύκλιος είναι διοικητική πράξη που ερμηνεύει ή αποσαφηνίζει μία Υπουργική Απόφαση ή ένα Νόμο. Σε καμία περίπτωση η Εγκύκλιος δεν μπορεί να υπερβεί την Υπουργική Απόφαση στην οποία εδράζεται και να νομοθετήσει προσθέτοντας εν προκειμένω μία επιπλέον υποπερίπτωση εξαιρέσεων από τις μετεγγραφές, όταν αυτές περιγράφονται ρητά από τις δύο Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τους δικαιούχους και τα κριτήρια εφαρμογής των μετεγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
΄Αρα, η αποστέρηση του δικαιώματος μετεγγραφής από τους υποψηφίους από την Κεφαλονιά που εισήχθησαν σε τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το επιπλέον ποσοστό θέσεων (“ποσόστωση”) δεν φαίνεται να έχει νομικό έρεισμα και θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί για την αποκατάσταση του δικαίου και της νομικής τάξης.
Εξάλλου, όπως σημειώθηκε και παραπάνω, στην αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων μετεγγραφών σαφέστατα αναφέρεται ότι ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ “στο άρθρο 1 της 143456/Ζ1 (ΦΕΚ 2001/Β’/16-09-2015) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την αριθμ. 171088/Ζ1 (ΦΕΚ 2320/Β-27-10-2015) Υ.Α.” & ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΜΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ΄- ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων
Με βάση την αναφορά αυτή στην Εφαρμογή του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις οι υποψήφιοι από την Κεφαλονιά φαίνεται να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής.
Ευελπιστώντας να υπάρξει άμεσα μία διευθέτηση του θέματος, για να σταματήσει αγωνία και αναστάτωση πολλών φοιτητών από το νομό μας που συμπλήρωσαν το Μηχανογραφικό Δελτίο με το δεδομένο της δυνατότητας μετεγγραφής τους.

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ &
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

_______________________________
Δημήτρης Ζαβιτσιάνος ΠΕ02
Κατερίνα Πετρούτσου ΠΕ04
Σύμβουλοι ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις