Απαγόρευση κάθε μετακίνησης, διέλευσης ή παραμονής σε δάση, εθνικούς δρυμούς, άλση και περιοχές NATURA, όπως και κάθε υπαίθριας δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά

Απαγόρευση κάθε μετακίνησης, διέλευσης ή παραμονής σε δάση, εθνικούς δρυμούς, άλση και περιοχές NATURA, όπως και κάθε υπαίθριας δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά

 

 

 • Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου τίθενται σε ισχύ -τουλάχιστον- μέχρι τις 06:00 της προσεχούς Δευτέρας 9 Αυγούστου 2021 έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιών στο σύνολο της Επικράτειας

 

 • Πρόστιμο 1.000 € για κάθε παράβαση μετακίνησης, διέλευσης ή παραμονής στα μέρη, όπου ισχύει η απαγόρευση, και πρόστιμο 10.000 € για κάθε υπαίθρια δραστηριότητα (π.χ. οξυγονοκόλληση, καύση εύφλεκτης ύλης όπως απορριμμάτων, εργασίες μελισσοκομίας κλπ) που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά

Την απαγόρευση μέχρι τις 06:00 της Δευτέρας 9 Αυγούστου 2021, στο σύνολο της Επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε μετακίνησης, διέλευσης ή παραμονής σε περιοχές NATURA, δάση, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και άλση εντός οικιστικών ιστών, όπως και κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως για παράδειγμα εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης, περιλαμβάνει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών», η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πλέον τέθηκε σε ισχύ.

Όπως περιγράφεται στην εν λόγω ΠΝΠ, η απόφαση για τις συγκεκριμένες απαγορεύσεις ελήφθη λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιών σε όλη την Επικράτεια λαμβανομένων υπόψη των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν επί σειρά ημερών και του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη θέτοντας σε κίνδυνο ιδίως το φυσικό περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και υγεία.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, οι παραβάτες θα καλούνται να καταβάλουν πρόστιμο 1.000 € σε περίπτωση μετακίνησης, διέλευσης ή παραμονής στα μέρη που περιγράφονται στην ΠΝΠ, ενώ το αντίστοιχο πρόστιμο για υπαίθριες δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά θ’ ανέρχεται στις 10.000 €.

Αναλυτικά η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιών, τα οποία θα έχουν ισχύ μέχρι τα ξημερώματα (06:00) της προσεχούς Δευτέρας 9 Αυγούστου 2021 (σ.σ. με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών και εφόσον υφίσταται ανάγκη, η εφαρμογή της παρούσας δύναται να παρατείνεται ή να ενεργοποιείται εκ νέου, για χρονικό διάστημα που πάντως δεν υπερβαίνει την 31η Οκτωβρίου 2021), έχει ως εξής:

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 5, τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 21, την παρ. 1 του άρθρου 22, το άρθρο 24, ιδίως την παρ. 1 και την ερμηνευτική δήλωση αυτού, τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 25, την παρ. 1 του άρθρου 44 και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 117 του Συντάγματος.
 2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιών σε όλη την Επικράτεια, λαμβανομένων υπόψη των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν επί σειρά ημερών και του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη θέτοντας σε κίνδυνο ιδίως το φυσικό περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και υγεία.
 3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Απαγορεύσεις που αφορούν δάση, προστατευόμενες περιοχές και άλση

 1. Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε (α) περιοχές NATURA, (β) δάση, (γ) εθνικούς δρυμούς, (δ) αισθητικά δάση και (ε) άλση εντός οικιστικών ιστών.
 2. Για κάθε παράβαση της παρ. 1 επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου τρίτου διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

Άρθρο δεύτερο

Απαγόρευση υπαίθριων δραστηριοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

 1. Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας, κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ. οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία).
 2. Για κάθε παράβαση της παρ. 1, μη θιγομένων τυχόν ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου τρίτου διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Άρθρο τρίτο

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου του πρώτου και του δεύτερου άρθρου είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Άρθρο τέταρτο

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας, δύναται να:

α) εξειδικεύονται, συμπληρώνονται ή περιορίζονται οι περιοχές της παρ. 1 του άρθρου πρώτου και οι δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου,

β) προβλέπονται τυχόν εξαιρέσεις από την εφαρμογή του άρθρου πρώτου, ιδίως στην περίπτωση προσώπων που κατοικούν ή εργάζονται εντός των περιοχών της παρ. 1 του άρθρου αυτού και

γ) ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο πέμπτο

Ισχύς

 1. Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Η παρούσα ισχύει μέχρι και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και εφόσον υφίσταται η ανάγκη του στοιχείου 2 του προοιμίου, η εφαρμογή της παρούσας δύναται να παρατείνεται ή να ενεργοποιείται εκ νέου, για χρονικό διάστημα που πάντως δεν υπερβαίνει την 31η Οκτωβρίου 2021.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

 

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πικραμμένος, Χρήστος Σταϊκούρας, Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, Νικόλαος – Γεώργιος Δένδιας, Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Νίκη Κεραμέως, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Βασίλειος Κικίλιας, Κωνσταντίνος Σκρέκας, Στυλιανή Μενδώνη, Κωνσταντίνος Τσιάρας, Μαυρουδής Βορίδης, Παναγιώτης Μηταράκης, Κωνσταντίνος Καραμανλής, Ιωάννης Πλακιωτάκης, Σπυρίδων – Παναγιώτης Λιβανός, Θεοχάρης Θεοχάρης, Γεώργιος Γεραπετρίτης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Νικόλαος Παπαθανάσης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Βασίλειος Κοντοζαμάνης, Στυλιανός Πέτσας
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις