Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στις οδούς Καλυψούς  Βεργωτή και  Λεωφόρο Γ. Βεργωτή, εντός πόλεως Αργοστολίου

                                    Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      9/2020        

ΘΕΜΑ : « Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στις οδούς Καλυψούς  Βεργωτή και Λεωφόρο  Γ. Βεργωτή, εντός πόλεως   Αργοστολίου ».

   Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

        Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

    α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

    β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

         «Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

          ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

    γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

         Αστυνομίας  » .

     δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

         Αστυνομίας  » .

       ε) Την από 22-5-2020  αίτηση της χωματουργικής επιχείρησης <<ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ

          Μιχαήλ>>  , με τα συνημμένα σε αυτή  έγγραφα.

      στ)    Την υπ’ αριθμ’ 7170/20/1051537 από 22-5-2020 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας

         Αργοστολίου.

     και αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλούς  και ασφαλούς διεξαγωγή της κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά την διάρκεια των εργασιών

                                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο 

  Την  διακοπή της κυκλοφορίας  όλων των οχημάτων στις   Δημοτικές Οδούς Καλυψώς Βεργωτή σε όλο το μήκος της και στην Λεωφόρο Γ. Βεργωτή από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ρ. Βεργωτή μέχρι την συμβολή της με την Πλατεία Βαλλιάνου,  την 23-5-2020 και κατά τις ώρες 07:00΄-12:00΄ για λόγους ασφαλείας χρηστών της οδού, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο δίκτυο όμβριων υδάτων .

Άρθρο 2ο  

Η  κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς  της πόλεως του Αργοστολίου , που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων, με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου.

Άρθρο 3ο

 Ο υπεύθυνος του έργου παρακαλείται  για την τοποθέτηση και  αφαίρεση έγκαιρα των προβλεπόμενων και απαραιτήτων πινακίδων (ρυθμιστικών –πληροφοριακών) οδικής σήμανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 & 10  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής   Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Ν. 3542 / 07 και Ν. 3904/2010 <<Κ.Ο.Κ.>> και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή  Υπηρεσίας (Τ.Τ. Αργοστολίου).

Άρθρο 4ο

 Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του  Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου  και τον υπεύθυνο του έργου, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

 -Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

– Από τη δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί ΚΟΚ και την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 5ο

   Οι  παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις   διατάξεις  των άρθρων 3,4,5,34,52,104 και 105 του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας » όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει,  καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 6ο

 Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αργοστολίου το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την λήξη των εργασιών και να επιτηρεί το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα,  με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.

 

Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

                       

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις