Συνεχίζεται η μη εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αργοστολιού

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α΄/2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  1. Την από 11-3-2020 πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COViD-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

  1. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ. 7874/12-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

  1. Την με αριθ 101/4649/2020 (ΑΔΑ ΩΘΡΑ46ΜΓΤΤ-ΑΔ9)Απόφαση Δημάρχου.

  1. Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, των εργαζομένων και των εξυπηρετουμένων από τις υπηρεσίες του Δήμου πολιτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση της χρονικής ισχύος της υπ`αριθμ 101/4649/2020 (ΑΔΑ ΩΘΡΑ46ΜΓΤΤ-ΑΔ9)Απόφασης Δημάρχου σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολίου από 31-03-2020 μέχρι την ανάκληση της παρούσης με νεότερη απόφαση .Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων καθώς και δια τηλεφωνικής επικοινωνίας. Με αυτοπρόσωπη παρουσία, θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν ραντεβού.

Με την παρούσα δεν επέρχεται μεταβολή στο νόμιμο ωράριο των υπαλλήλων.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις