Παράταση προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Νο 42 (Ληξουρίου-Μονοπωλάτων)

                                    Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      ΑΡΙΘΜ. (26/2019)        

ΘΕΜΑ : « Παράταση προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Νο 42 (Ληξουρίου-Μονοπωλάτων) ».

          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

    α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

    β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε καιισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

    γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής   Αστυνομίας ».

     δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής Αστυνομίας “.

     ε) Την υπ’ αριθμ’ 1016/20/719-κ από 18-11-2019 Απόφαση Διευθύνσεώς μας (ΑΔΑ: ΩΟΓΝ46ΜΤΛΒ-Υ7Κ).

    στ)  Το  υπ’ αριθ. 111228/26847 από 16-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, με το οποίο αιτείται την συνέχιση της διακοπής οδικής πρόσβασης στην Επαρχιακή οδό Ν. 42 (Ληξουρίου-Μονοπωλάτων), λόγω  μη αποπεράτωσης των εκτελούμενων εργασιών.

      ζ) Την υπ’ αριθμ’  7173/19/2713195 από 19-12-2019 αναφορά του Α.Τ. Παλικής.

   και  αποσκοπώντας   στην  εξασφάλιση  της  ομαλής  και  ασφαλούς  διεξαγωγής της κυκλοφορίας, την πρόληψη τω τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά την διάρκεια των εργασιών    

        

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

  Παρατείνουμε τις  προσωρινές  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 1,2,3 της ανωτέρω (ε) Απόφαση μας, για το χρονικό διάστημα από 21-12-2019 έως και 31-01-2020 .

  

Άρθρο 2ο

 Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής και τον ανάδοχο του έργου για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

 -Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

-Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 3ο

Οι  παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις   ποινές που ορίζονται από τα άρθρα  4, 52,104 και 105 του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε –αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4ο

  Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Παλικής το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την λήξη των εργασιών και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα,  με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.-

Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΤΗΝ Ε.Ο. Ν. 42 -Ληξούρι-Μονοπωλάτα- (18-11-2019)
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις