Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο ένα ρεύμα της Ε.Ο Νο 1 (Αργοστολίου-Πόρου) για εκτέλεση εργασιών στην είσοδο του Πόρου

                                                                                                               

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      ΑΡΙΘΜ. (25/2019)

ΘΕΜΑ : «Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο ένα ρεύμα της Ε.Ο Νο 1 (Αργοστολίου –

Πόρου) για εκτέλεση εργασιών στην είσοδο του Πόρου».

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

    α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

    β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

         «Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

          ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

    γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

         Αστυνομίας  » .

     δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

         Αστυνομίας  » .

     ε)  Το   υπ’ αριθ. 105943/25453 από 2-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών

          Υπηρεσιών της Π.Ε Κεφαλληνίας

            και  αποσκοπώντας   στην  εξασφάλιση  της  ομαλούς  και  ασφαλούς  διεξαγωγής της κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά την διάρκεια των εργασιών    

        

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Άρθρο 1ο

  την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και όλων οχημάτων στο ένα ρεύμα της Επαρχιακής Οδού Νο 1 (Αργοστολίου – Πόρου) για το χρονικό διάστημα από την 08.00 ώρα της 3-12-2019 έως και την 13.00 ώρα της 3-12-2019 και συγκεκριμένα στο οδικό τμήμα που θα εκτελεσθούν εργασίες καθαρισμού των φρακτών ανάσχεσης καταπτώσεων οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στα πλαίσια του έργου «Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στη είσοδο του Πόρου» στη γέφυρα του Πόρου.

Άρθρο 2ο

Η  κυκλοφορία των οχημάτων από και προς τον Πόρο Κεφ/νίας θα διεξάγεται μέσω του ενός ρεύματος κυκλοφορίας της οδού με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Σάμης.

Άρθρο 3ο

Ο ανάδοχος του έργου παρακαλείται για την τοποθέτηση και αφαίρεση έγκαιρα των προβλεπόμενων και απαραιτήτων πινακίδων (ρυθμιστικών –πληροφοριακών) οδικής σήμανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 & 10  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής   Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Ν. 3542 / 07 και Ν. 3904/2010 «Κ.Ο.Κ» και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή  Υπηρεσίας (Α.Τ Σάμης).

Επιπλέον ο ανάδοχος του έργου έχει την ευθύνη και οφείλει, καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των εργασιών, καθώς και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων, των εργαζομένων και χρηστών.

 

Άρθρο 4ο

 Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Σάμης και τον ανάδοχο του έργου για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

-Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

-Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 5ο

Οι  παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τα άρθρα 3,4,5,34,52,104 και 105 του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας» όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6ο

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ Σάμης το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων και την αφαίρεση τους  μετά την λήξη των εργασιών και να επιτηρεί το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.

  Ο   ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

 Γεώργιος ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ                                                                                   

Αστυνομικός Υποδιευθυντής                               
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις