Προσλήψεις στο Δήμο Σάμης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΗΣ
Έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 και του άρθρου 163 του ν. 3584/2007
3. Τις διατάξεις της υποπαρ. ΣΤ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012
5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ Περί Αρμοδιοτήτων ΟΤΑ όπως διαμορφώνονται με τις προσθήκες του άρθρου 94 παρ. 3Β του Ν. 3852/2010 και όπως ισχύουν
6. Τις πράξεις 7/2012, 181/2012, 33/2012, 22/2012, 78/2012, 63/2012, του Ελ. Συν. Τμ. 1 και τις πράξεις 160/2013, 125/2013 του Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. Ι
7. Τα διαλαμβανόμενα στην Εγκ. 55/74802/29.12.2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ
8. Τα διαλαμβανόμενα στο (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/47/26328/22.01.2013 του ΥΔΜΗΔ

9. Το άρθρο ένατο του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/898/8687-14.5.2012 έγγραφο του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ Γεν. Διεύθυνση Κατάσταση Προσωπικού/ Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού με το οποίο διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού δεν απαιτείται έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αντικαθίσταται από 19-07-2018 η παρ.1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 αναφορικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων 11. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. 12179 – ΦΕΚ Β 1893 – 11.07.2014 όπως ισχύει
12. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σάμης με αρ.165772 (ΦΕΚ 3247/2019 Β΄).
13. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σάμης δικαιούται να απασχολήσει σύμφωνα τη νομοθεσία τέσσερις (4) συνολικά ειδικούς συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες, και επιστημονικούς συνεργάτες, έως την παρούσα γνωστοποίηση δεν έχει καλυφθεί καμία θέση.
14. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ του Δήμου έτους 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ 13 του ν. 4623/2019.
15. Την με αρ.πρωτ: 742/16.10.2019 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη πιστώσεων.
16. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου Σάμης σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητας του και κάθε άλλη εργασία που θα τους ανατίθεται από το Δήμαρχο.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την πρόσληψη με επιλογή, ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη
και δύο (2) Ειδικών Συνεργατών, με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ειδικότερα:
Α) Την πρόσληψη με επιλογή, ενός Επιστημονικού Συνεργάτη, με πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησης του, με ειδίκευση σε θέματα πληροφορικής, επικοινωνιών, δικτύων και προγραμματισμού. Αντικείμενο της εργασίας του είναι η παροχή επιστημονικής και τεχνολογικής βοήθειας συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, επί θεμάτων πληροφορικής, επικοινωνιών, δικτύων και προγραμματισμού, και η υποστήριξη του έργου του Δημάρχου για την ανταπόκριση του Δήμου στις αναγκαίες προσαρμογές ορθής, αποτελεσματικής και αποδοτικής εκτέλεσης της αποστολής του, με την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση και ανάλυση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.
Β) Την πρόσληψη με επιλογή, ενός Ειδικού Συνεργάτη, αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Ε.), με πτυχίο Νομικής, με εικοσαετή τουλάχιστον εμπειρία στην άσκηση δικηγορίας. Τα καθήκοντα που θα ασκεί είναι η σύνταξη εκθέσεων, η υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, καθώς και η παροχή νομικής στήριξης σε θέματα που σχετίζονται με το Αστικό και Διοικητικό Δίκαιο και άπτονται της πραγμάτωσης των σκοπών του Δήμου Σάμης.
Γ) Την πρόσληψη με επιλογή, ενός Ειδικού Συνεργάτη, αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Ε.), με πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στην λογιστική. Αντικείμενο της εργασίας του είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, επί θεμάτων Οικονομικής, λογιστικής, η παροχή επιστημονικής και τεχνολογικής βοήθειας σε οικονομικά θέματα και σε θέματα οικονομικής διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και την υποστήριξη του έργου του Δημάρχου για την ανταπόκριση του Δήμου στις αναγκαίες προσαρμογές ορθής, αποτελεσματικής και αποδοτικής εκτέλεσης της αποστολής του, με την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση και ανάλυση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι αυτά πληρούνται.
2. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής όπου απαιτείται.
3. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, όπου απαιτείται (για την πρόσληψη του Επιστημονικού Συνεργάτη.
4. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, στον τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007).
-Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21 έτος), (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). -Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007). -Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007). -Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007). -Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
Η πλήρωση των θέσεων του Επιστημονικού Συνεργάτη και των Ειδικών Συνεργατών, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις.
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η εργασιακή σχέση του Επιστημονικού Συνεργάτη και των Ειδικών Συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία.
Ο Επιστημονικός Συνεργάτης και οι Ειδικοί Συνεργάτες υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Οι αποδοχές τους καθορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τον Ν. 4354/2015.
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
4. Φωτοαντίγραφο τίτλου τριτοβάθμιας ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης
5. Φωτοαντίγραφο τίτλου μεταπτυχιακού (για την θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη).
6. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/2007 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007(άρθρο 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
7. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα προσόντα τους
Οι αιτήσεις με τα αποδεικτικά των προσόντων και της ειδικότητας των ενδιαφερομένων, θα υποβληθούν και θα πρωτοκολληθούν στο ιδιαίτερο γραφείο του Δημάρχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπόψη κ. Σ. Βαλλιανάτου, Σάμη), με ημερομηνία λήξης πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας ή την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα.
Η παρούσα δημοσιοποιείται σε μια εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας στην επικράτεια της Κεφαλονιάς, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Διαύγεια και στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Ιωάννου Μεταξά 27, Σάμη).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΙΑΣ – ΝΕΤΗΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις