Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020”

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020. Ο διαγωνισμός αφορά 86 δρομολόγια με Ε.Δ.Χ. και 36 δρομολόγια με μικρά και μεγάλα λεωφορεία, δομημένα ανά τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (2.536.162,73€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης. Οι δαπάνες μεταφοράς των μαθητών βαρύνουν τους Κ.Α.Π. της Π.Ι.Ν., για τους οποίους επιχορηγείται. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης 50% το οποίο προκύπτει συσσωρευτικά για τους ακόλουθους λόγους: i) Έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ii) λόγω χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. Αν η Περιφέρεια κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος δύνανται να αυξάνει το προβλεπόμενο ποσοστό 20% της προαίρεσης, μέχρι του ύψους της συνολικής προαίρεσης που έχει προκηρυχθεί για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή ήτοι με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες.

Οι προσφορές υποβάλλονται στη γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. (ταχ. δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, ΤΚ. 28 100 Κεφαλονιά). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 29.10.2018 και ώρα 23:59, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 02.11.2018 και ώρα 10:00π.μ.. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του συμμετέχοντος, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μέχρι 03.8.2019 και η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 31.8.2020 με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) μήνες. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι με ΑΔΑΜ: 18REQ003721344 ΑΔΑ: ΩΒΨ27ΛΕ-4ΜΨ. Γραπτά αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη, υποβάλλονται μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ: 26713.60589 & 26713.62711, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Σπαθής Ευάγγελος & κ. Κλαουδάτος Μήνας, e-mail: spathis@pin.gov.gr, mklaoudatos@pin.gov.gr.

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr, και στο ΚΗΜΔΗΣ. Κωδικός CPV: 60130000-8, NUTS: EL623. Η προκήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ την 21.9.2018.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις