Προσλήψεις καθαριστριών σε 4 σχολεία της Κεφαλονιάς

Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπ/σης Δήμου   Κεφαλονιάς , με βάση  τις υπ αριθμ 33/2018     απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου   αυτής,   θα  προβεί σε σύναψη   Σύμβασης μίσθωσης έργου   με 04 (τέσσερα ) άτομα , για το χρονικό διάστημα από  01/09/2018 έως 30/06/2019   & 01/09/2019 έως  30/06/2020 (Συνολική διάρκεια για  κάθε  άτομο,  είκοσι-20- μήνες)   και αντικείμενο  έργου   τον καθαρισμό   κτιριακών εγκαταστάσεων    των   κάτωθι  σχολείων :

-1ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου   , ένα  -01-  άτομο

– 3ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου   , ένα  -01- άτομο.

– Δημοτικό Σχολείο Κεραμειών , ένα  -01- άτομο

– Δημοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων , ένα  -01- άτομο

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Οι  αιτήσεις (συνοδευόμενες  από τα δικαιολογητικά συμμετοχής) των   ενδιαφερομένων  θα κατατεθούν   σε  κλειστό- σφραγισμένο φάκελο   αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό (Υπεύθυνη Δήλωση  με θεώρηση  γνησίου υπογραφής  από Δημόσια αρχή) τις 20 Aυγούστου  2018 ημέρα Δευτέρα  στα γραφεία των Δ/ντών  των ως άνω αναφερόμενων Δημοτικών Σχολείων και στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής στο Ληξούρι και Αργοστόλι   

Προσόντα  υποψηφίων :Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

-Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

-Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών μελών της Ε.Ε ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια παραμονής & εργασίας στη χώρα μας.

-Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι

-Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κεφαλονιάς. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.

-Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Να  είναι  απόφοιτοι  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης   (κατ ελάχιστον)

    Αξιολόγηση   των αιτήσεων  των υποψηφίων θα γίνει από τις    ορισμένες   με την αριθμ. 33/2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής  Κεφαλονιάς  3μελής   επιτροπές  αξιολόγησης   και οι υποψήφιοι θα καταταχθούν με σειρά εξιολόγησης σύμφωνα με τα ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ   ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

    Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα συνάψουν  σύμβαση  μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 01/09/2018 έως 30/06/2020(συνολική διάρκεια  είκοσι-20- μήνες) και η αμοιβή τους (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει αιθουσών σχολείου(διδασκαλίας & εργαστήρια)  που θα καθοριστεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.(Φορέας Χρηματοδότησης).

Ο Πρόεδρος

Σχολικής Επιτροπής

 

 

ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις