Τα βασικά σημεία της Προκήρυξης για την Εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ & ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ [ (ανδρών-γυναικών) – Για τελειοφοίτους ή αποφοίτους ελληνικών σχολείων]:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. Α΄ ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2017)

ΓΕ.Λ

ΕΠΑ.Λ

α.

Με σειρά επιτυχίας

13

1

β.

Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)]

1

ΣΥΝΟΛΟ

14

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2016)

α.

Με σειρά επιτυχίας

9

β.

Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)]

1

ΣΥΝΟΛΟ

10

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ(ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2017)

α.

Με σειρά επιτυχίας

2

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ(ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2016)

α.

Με σειρά επιτυχίας

2

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Γενικού Λυκείου

Επαγ/κού Λυκείου

α.

Με σειρά επιτυχίας

179

10

β.

Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, αναπήρων, θυμάτων πολέμου κ.λ.π. (10%)]

20

1

γ.

Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)]

8

ΣΥΝΟΛΟ

207

11

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Γενικού Λυκείου

α.

Με σειρά επιτυχίας

31

β.

Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, αναπήρων κ.λ.π. (10%)]

3

γ.

Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)]

1

ΣΥΝΟΛΟ

35

– Επιπλέον δέκα (10) αθλητές/τριες, οι οποίοι έχουν πετύχει την απαιτούμενη διάκριση πριν τις 08-10-2008 και δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους (να έχουν γεννηθεί μεταγενέστερα της 6-06-1996).

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.

Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους την 31/12/2018 (γεννηθέντες από 1-1-1993 και εξής)

2.

Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπαίδευση

3.

Να έχουν υγεία & άρτια σωματική διάπλαση (σύμφωνα με το Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ Α΄ 17)

4.

Σωματικά, ψυχικά & διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους

5.

Πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους

6.

ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΣΤΗΜΑ (ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,70 ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ [& Δ.Μ.Σ μεταξύ 19-27 οι άνδρες και 18-26 οι γυναίκες υποψήφιες]

7-9.

Να μην έχουν καταδικασθεί για μία σειρά αδικημάτων (αναλυτικά στην προκήρυξη) – Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων & να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ → ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΣΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ .

1. Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α της Προκήρυξης.

2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (διαστάσεων 3 Χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ευκρινώς.

2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.

Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του νόμιμου τίτλου παραμονής τους στη χώρα μας.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 5, 7, 8 και 9 του ανωτέρω κεφαλαίου ΙΙ («Προσόντα Υποψηφίων») χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας& Θρησκευμάτων.

Στην ίδια δήλωση αναφέρουν, αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν.1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν επιπλέον τα ανάλογα δικαιολογητικά.

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. παραπάνω) και να παραλάβουν το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 06-06-2018 (& ώρα 15.00).

V. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. [Ψυχοτεχνική Δοκιμασία-Υγειονομική Εξέταση-Αθλητική Δοκιμασία]

1.

Οι υποψήφιοι, πριν την επιλογή τους από το ΥΠ.Π.Ε.Θ, θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις, εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμοδίων Επιτροπών, οι οποίες συνίστανται σε ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν συνολικά τρείς (3) ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

2.

Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων, καθώς και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Αστυνομικά Τμήματα, όταν εκδοθεί.

Το πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα αρχίσουν το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Τα ως άνω προγράμματα των προκαταρκτικών εξετάσεων, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν μόνο ως αθλητές, δεν υποβάλλονται σε προκαταρκτικές δοκιμασίες (αθλητικές- ψυχοτεχνικές), αλλά παραπέμπονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης το μήνα Σεπτέμβριο.

3.

Όσοι είναι υποψήφιοι για Πυροσβεστικές και Στρατιωτικές Σχολές με τα κριτήρια της Αστυνομίας και κριθούν Ικανοί/Ικανές για τις Σχολές αυτές, απαλλάσσονται από τις Π.Κ.Ε. της Αστυνομίας με την υποχρέωση να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση ικανότητας από το Στρατό ή την Πυροσβεστική.

4. Για την ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης με πλήρως συμπληρωμένο το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης. Οι εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό. Η ψυχιατρική εξέταση μπορεί να γίνει σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό.

5. Οι ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΙΜΑΣΙΕΣ περιλαμβάνουν τα παρακάτω αγωνίσματα & χρόνους επίδοσης:

Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες) Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).

● → Οι υποψήφιοι πρέπει να μελετήσουν την Προκήρυξη που βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.astynomia.gr/images/stories/2018/prokirikseis18/18052018sxolesastynomias.pdf

Πληροφορίες: 1. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας στα τηλέφωνα 213-1520774 & 213-1520327 2. Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου – Τηλ. 2671023226 (Γραμματεία)

3. Ιστοσελίδα Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr

vas.simeia.prokir.astyn.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.2018
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις