Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού : Sound and Space Research: Resound Κεφαλονιά 2018

Θα είναι τιμή για τους ερευνητές /καλλιτέχνες να παρευρεθείτε στην παρουσίαση του έργου τους <<Sound and Space Research: Resound Κεφαλονιά 2018>>.

Το έργο θα παρουσιαστεί 21η Μαίου 2018 και ώρα 19.00 μ.μ στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού στα Μεταξάτα .

Συμμετέχουν οι:  

 Sandra Volny, Jacob Kirkegaard, Cobi Van Tonder , Claudia Mattai del Moro, Pierre Leichner, Frouke Wiarda,  Simon Bélair  Marie-Douce St-Jacques and Andrea Jane .

————————————————————————————–

SANDRA VOLNY INTERVIEW BY KATERINA FOKA 

<<Sound and Space Research: Resound Κεφαλονιά 2018>>.

1)       Where is your work focusing?

My work focuses on sound spaces. I am interested in the way we listen to our spaces: in what way sound in spaces affects our behaviours, our emotions?

-Πού επικεντρώνεται η εργασία σας;

Το έργο μου επικεντρώνεται σε χώρους ήχου. Ενδιαφέρομαι για τον τρόπο με τον οποίο αφουγκραζόμαστε τους χώρους μας: Με ποιο τρόπο οι ήχοι στους χώρους που ζούμε επηρεάζουν τις συμπεριφορές μας η τα συναισθήματά μας.

2)       How did you decide to come to Kefalonia ?

In 2016 I found out about the SEA(S) Forum on internet. At this time, my research was dealing with ocean’s soundscapes. I was just coming back from a residency in Chile where I researched the way traditional fisherman displayed the ability to locate precisely the coastline’s bays, shores and peninsulas by listening to the echoes of the waves hitting the rocks. I was interested in the way they have developed their fine memories of the aural spaces in extremely rudimentary and dangerous conditions. I contacted the Ionion Center with this work, that was not yet finished at the time. I had the beautiful chance to start discussing with the Ionion. Following our discussions, my new work ‘’Where does sound go, where does it come from’’ concerning the fisherman in Chile was included in the SEA Forum 2017 and I had the great opportunity to organize a master class at the Ionion Center in June 2017.

-Πώς αποφασίσατε να έρθετε στην Κεφαλονιά;

Το 2016 ανακάλυψα το SEA(S)FORUM στο Διαδίκτυο. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η έρευνά μου ασχολείτο με ηχητικά τοπία στον ωκεανό. Είχα  μόλις επιστρέψει από ένα  residency στη Χιλή, όπου έκανα έρευνα για τον τρόπο που

ένας παραδοσιακός ψαράς είχε την ικανότητα να εντοπίζει ακριβώς τους κόλπους, τις ακτές και τις χερσονήσους της ακτογραμμής ακούγοντας την ηχώ των κυμάτων καθώς έπλητταν τους βράχους. Μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί έχουν συγκεντρώσει τις υπέροχες αναμνήσεις τους από τους ηχητικούς χώρους κάτω από εξαιρετικά (τεχνολογικά) υποτυπώδειςκαι επικίνδυνες συνθήκες. Επικοινώνησα με το Ιόνιο Κέντρο με θέμα το έργο αυτό, το οποίο δεν είχε τελειώσει ακόμα. Είχα την εξαιρετική ευκαιρία να αρχίσω να συζητώ  για το <<Πού πηγαίνει ο ήχος, από πού έρχεται>>εμπνευσμένο από τον ψαρά στη Χιλή. Συμπεριελήφθη στο Φόρουμ SEA( S)2017 και είχα την μεγάλη ευκαιρία να οργανώσω  ένα master class στην Κεφαλονιά τον Ιούνιο του 2017.

  1. What is the purpose of your work?

I work for the program of the Ionion Center for the Arts and Culture and the SEA(S) Forum 2018. I developed a research program called ‘’Sound and Space Research: Resound Kefalonia 2018’’. This program is a research group, exploring my interest for sound and space and more specifically auditory spatial awareness and the surviving aural spaces which was the main focus of my Ph.D (Ph.D at La Sorbonne University, December 2017). In this research group I want to build collective experiences based on sounding spaces through interdisciplinary artistic research and practices. We have a great variety of researchers, highly experienced in their field, coming for this group and I want us to explore sound’s materiality and intangibility, its resonances and connections to the social and environmental contexts.

-Ποιος είναι ο σκοπός της δουλειάς σας.

Προορίζεται για το Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού και για το SEA(S) 2018. Συγκεκριμένα ανέπτυξα ένα ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο <<Sound and Space Research: Resound Κεφαλονιά 2018>>. Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται από μια ερευνητική ομάδα που διερευνά τον ήχο και το χώρο και πιο συγκεκριμένα ασχολείται με την ακουστική συνείδηση των χώρων και την αύρα που επισώζεται στους ακουστικούς χώρους, θέση που είχε επικεντρωθεί του Ph.D. μου (Διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο La Sorbonne, Δεκέμβριος 2017). Με αυτή την ερευνητική ομάδα θέλω να οικοδομήσω συλλογικές εμπειρίες, βασισμένες σε ηχητικούς χώρους μέσα από διεπιστημονικές καλλιτεχνικές έρευνες και πρακτικές. Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία ερευνητών, έμπειρους στον τομέα τους, που έρχονται ακριβώς για αυτή την ομάδα και θέλω να διερευνήσουμε την υλικότητα και το άυλο του ήχου, τις ‘’απόψεις’’ του και τις ‘’σχέσεις’’ του μέσα στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πλαίσια.

  1. What sound means to you?

Sound for me is at the same time tangible and intangible. Even if we can’t see it, we can feel sound. Sound touches us physically through the vibration of air on our ear drum, through its pressure on our feet. It also touches our feelings, our emotions. Sound affects our behaviour. Sound is linked to listening and listening is the first step toward the other, toward compassion. Sound is a relational mean. I am interested in all spaces and beings, and listening to them!

-Τι σημαίνει ήχος για εσάς;

Ο ήχος για μένα είναι ταυτόχρονα απτός/υλικός  και άυλος. Ακόμα κι αν δεν μπορούμε να το δούμε, μπορούμε να τον αισθανθούμε. Ο ήχος μας αγγίζει φυσικά μέσω της δόνησης του αέρα στο τύμπανο αυτιών μας ή μέσω της πίεσης στα πόδια μας. Επίσης, αγγίζει τα συναισθήματά μας. Ο ήχος επηρεάζει τη συμπεριφορά μας. Ο ήχος συνδέεται με την ακρόαση και το άκουσμα είναι το πρώτο βήμα προς τον άλλο, προς την συμπόνια. Ο ήχος είναι μία σχεσιακή έννοια. Ακουστικά με ενδιαφέρουν  όλοι οι χώροι και όλα τα όντα και αφουγκράζομαι!

  1. What else except sound will be included in your work?

-My work includes video, photo and sound. I like to work at the intersection of the acoustic and the visual.

-Τι άλλο εκτός από τον ήχο θα συμπεριληφθεί στο έργο σας;

-Το έργο μου περιλαμβάνει βίντεο, φωτογραφίες και ήχο. Μου αρέσει να δουλεύω με τη συνύπαρξη  ακουστικού και οπτικού στοιχείου.

  1. Where you work will be presented?

The work will be part of the SEA(S) Forum 2018, and there will also be a publication issued on this research group project.

-Που θα παρουσιαστεί το έργο σας;

Το έργο θα αποτελέσει μέρος του SEA(S) Forum 2018 και επίσης θα ακολουθήσει δημοσίευση σχετική με το ερευνητικό αυτό έργο.

  1. How many researchers are participating?

‘’Sound and Space Research program Resound Kefalonia’’ will be composed of 9 researchers. The team is composed of very high level researchers specialized in different fields.  The team includes renowned invited sound artist Jacob Kirkegaard coming from Danemark, who will lead some research activities and present his work, along Cobi Van Tonder a doctor in musical composition and Claudia Mattai del Moro a sound engineer, Pierre Leichner an academic psychiatrist and visual artist, Frouke Wiarda a sound artists, Marie-Douce St-Jacques and Andrea Jane musicians as well as Simon Bélair a healing practioner leading meditations and qigong practices. In this interdisciplinary research team, we will operate by redirecting our modalities of attention to create situations in which an individual’s awareness of his or her surroundings arises through sound.

– Πόσοι ερευνητές συμμετέχουν;

To ‘’Sound and Space Research program Resound Kefalonia’’ ερευνητικό πρόγραμμα συνίσταται από 9 ερευνητές. Η ομάδα αποτελείται από ερευνητές πολύ υψηλού επιπέδου, που ειδικεύονται σε διάφορους τομείς. Η ομάδα περιλαμβάνει τον διάσημο Δανό καλλιτέχνη ήχου Jacob Kirkegaard, ο οποίος θα ασκήσει ερευνητικές δραστηριότητες και θα παρουσιάσει το έργο του, μαζί με τους Cobi Van Tonder, καθηγήτρια μουσικής σύνθεσης, την Claudia Mattai del Moro,  ηχολήπτη, τον Pierre Leichner, ακαδημαϊκό ψυχίατρο και εικαστικό καλλιτέχνη, την  Frouke Ο Wiarda, καλλιτέχνη ήχου,τις Marie-Douce St-Jacques και  Andrea Jane μουσικούς και επίσης τον Simon Bélair θεραπευτή  που εφαρμόζει αυτοσυγκέντρωση και πρακτικές qigong. Σε αυτήν την διεπιστημονική ερευνητική ομάδα, θα λειτουργήσουμε αναπροσανατολίζοντας τις λεπτομέρειες προσοχής μας για να δημιουργήσουμε καταστάσεις στις οποίες η συνειδητοποίηση ενός ατόμου για το περιβάλλον του  προέρχεται από τον ήχο.

  1. How long does it take to complete your work?

It depends on the work. An audio recording or a video can be quick to record but will demand more time to edit and produce as a final work. My work is connected to research, and research takes time…

-Πόσο καιρό χρειάζεται για να ολοκληρώσετε την εργασία σας;

Εξαρτάται από την εργασία. Μια ηχογράφηση ή ένα βίντεο μπορεί να είναι γρήγορη σαν εγγραφή, αλλά θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστεί και να παραχθεί ως τελικό έργο. Το έργο μου συνδέεται με την έρευνα και η έρευνα απαιτεί χρόνο …

  1. Are you planning to come back?

Yes, definitely! We are already planning next year edition of Sound and Space Research with the Ionion Center and every year we hope to add some new aspects to the program.

–        Σκοπεύετε να επιστρέψετε;

Ναι σίγουρα! Σχεδιάζουμε ήδη την επόμενη χρονιά της Έρευνας ήχου και Διαστήματος με την Sophie στο Κέντρο του Ιονίου και κάθε χρόνο ελπίζουμε να προσθέσουμε κάποιες νέες πτυχές στο πρόγραμμα.

  1. Your opinion of the island?

I fell in love with the island and the Ionion Center. I was very lucky to meet the Center people, who introduced me to your beautiful island. The people are so generous and welcoming, sharing their knowledge and culture of the island with no limits. Also, the landscape and history of your territory : its past but also present is very rich and very fertile to inspire and produce works.

–        Η άποψή σας για το νησί;

Ερωτεύθηκα το νησί και το Ιόνιο Κέντρο. Ήμουν πολύ τυχερή που συναντήθηκα με τους ανθρώπους του, που με παρουσίασαν στο όμορφο νησί σας. Οι άνθρωποι είναι τόσο γενναιόδωροι και φιλόξενοι, μοιράζοντας τη γνώση και τον πολιτισμό του νησιού χωρίς όρια. Επίσης, το τοπίο και η ιστορία της περιοχής σας, το παρελθόν αλλά και το παρόν είναι πολύ πλούσιο και πολύ εύφορο για να εμπνεύσει και να παράγει έργα.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις