Περίληψη διακήρυξης έργου “Αποκατάσταση Ασφάλειας Πρανούς”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΕΠΑΡ. ΟΔΟΥ ΑΡ. 25 ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ», με προϋπολογισμό 376.000,00 € με ΦΠΑ Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με δαπάνη εργασιών 222.485,80 € και με συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 303.225,81 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

  2. Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pin.gov.gr. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αύξων Αριθμός Συστήματος του διαγωνισμού του έργου: 67937

  3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13.04.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

  4. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

  6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 6.065,00 €, με ισχύ τουλάχιστον μέχρι τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς

  7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 23778/16-5-2014 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2014 στη ΣΑΕ 071 του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ07100000 με Π/Υ 24.500.000,00 € για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων \ Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας λόγω των σεισμών του 2014 και την υπ’ αρ. Δ1/2254/5-8-2014 (ΑΔΑ: ΒΖΙΘ1-6ΥΟ) απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ \ Γ.Γ.Δ.Ε. \ Δ1 (έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 541.227,85 € σε βάρος του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071) και υπόκειται στους όρους που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ούτε ρήτρας πρόσθετης καταβολής στον Ανάδοχο.

  8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις