Πρόσληψη καθαριστριών σε σχολεία

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αργοστόλι 05/08/2016

ΑΡ.ΠΡΩΤ:435

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλονιάς , με βάση την υπ αριθμ 18 /2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού καθαριστριών πέντε ( 5 ) συνολικά θέσεων, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 01/09/2016 έως 30/06/2017 και αντικείμενο έργου τον καθαρισμό των κάτωθι σχολείων :

1. Νηπιαγωγείο Αγίας Ειρήνης

2. 2ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου

3. 2ο Νηπιαγωγείο Ληξουρίου

4. Δημοτικό Σχολείο Χιονάτων

5. 5ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :

– Σύνταξη ανακοίνωσης η οποία θα αναρτηθεί:

1. Στο ‘’Διαύγεια’’ (Απόφαση ΔΣ)

2. Στο κάθε σχολείο που αφορά(στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα)

3.Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κεφαλονιάς.

4.Στο διαδίκτυο(τοπικά μέσα)

Ορισμός Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων θα είναι από 08/08/2016 μέχρι και την 20/08/2016 , και ώρα 12:00 μ.

Οι αιτήσεις (συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά συμμετοχής) θα κατατίθενται σε κλειστό- σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό (Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από Δημόσια αρχή) καθημερινά εργάσιμες ημέρες & ώρες στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Κεφαλλονιάς Π. Βαλλιάνου Α. Οροφος και στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Παλικής στο Ληξούρι

Προσόντα υποψηφίων :Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

-Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

-Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών μελών της Ε.Ε ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια παραμονής & εργασίας στη χώρα μας.

-Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι

-Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κεφαλονιάς. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.

-Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (κατ ελάχιστον)

 Αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων: Η ορισμένη με την υπ αριθμ 18/2016 απόφαση ΔΣ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλονιάς ,για κάθε σχολείο 3μελής επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων, θα αξιολογήσει τις αιτήσεις υποψηφίων .Οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

ΜΗΝΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 275 350 425 500 575 650 725 800

1.α Σε περίπτωση ανεργίας συζύγου δίνονται επιπλέον 100 μόρια

 2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΑΡ ΤΕΚΝΩΝ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
ΜΟΝΑΔΕΣ 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

 3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο)

ΑΡ.ΤΕΚΝΩΝ 1 2 3
ΜΟΝΑΔΕΣ 30 60 90

 4. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΑΡ.ΤΕΚΝΩΝ 1 2 3 4 5 ….
ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 250 ….

5. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ –ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

(100 μονάδες για κάθε άτομο με αναπηρία ανω του 67%)

 ΑΡ.ΑΤΟΜ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ 67% 1 2 3 4 5
ΜΟΝΑΔΕΣ 100 200 300 400 500 ….

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Πραγματικό ή Τεκμαρτό)ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2015

0€ – 500€ 500 μόρια
500 €-1.000 € 400 μόρια
1.001€ -5.000 € 300 μόρια
5.001€ -10.000 € 100 μόρια
10.001€ -15.000 € 50 μόρια
15.001€ + 0 μόρια

 Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό της -ορισμένης με την υπ αριθμ 18/2016 απόφαση ΔΣ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλονιάς -, επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων κάθε σχολικής κοινότητας, θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-Αίτηση

-Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου

-Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα και Άδεια Εργασίας (φωτοαντίγραφο θεωρημένο για το ακριβές αυτού από Δημόσια Αρχή)

– Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας.

– Βεβαίωση από Ιατρό –Παθολόγο ,με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου ημεδαπής ή αλλοδαπής (Για τους αλλοδαπούς επίσημα μεταφρασμένο από Αρμόδια προς τούτο Αρχή –Υπουργείο Εξωτερικών). Το Πιστοποιητικό δύναται να προσκομιστεί το αργότερο έως της ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έργου.

-Απολυτήριος τίτλος σπουδών υποχρεωτικής(κατ’ ελάχιστον) εκπαίδευσης( Για τους αλλοδαπούς επίσημα μεταφρασμένο από Αρμόδια προς τούτο Αρχή –Υπουργείο Εξωτερικών , το οποίο δύναται να προσκομιστεί το αργότερο έως της ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έργου).

-Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ)

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.

-Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος & εντύπου Ε1 (φορολογικού έτους 2015). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

-Για τους γονείς με τέκνα , υποψηφίους με σύζυγο και υποψήφιους με προστατευόμενο μέλος , με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.

-Βεβαίωση Ιδιότητας πολυτέκνου από αρμόδιο προς τούτο φορέα

Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτές, θα παρέχονται καθημερινά 9.00 πμ-12.00πμ κατά τις εργάσιμες ημέρες στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Κεφαλλονιάς Π. Βαλλιάνου Α. Οροφος και στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Παλικής στο Ληξούρι.

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα συνάψει σύμβαση έργου για το χρονικό διάστημα από 01/09/2016 έως 30/06/2017 και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει αιθουσών που θα καθοριστεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.(Φορέας Χρηματοδότησης)

Ο Πρόεδρος

Σχολικής Επιτροπής

ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις