Πρόσληψη προσωπικού από την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Η  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κεφαλονιάς , με βάση την υπ αριθμ 22/2016 απόφαση Δ.Σ αυτής(ΑΔΑ : ΩΤΛΛΟΚΞΡ-75Θ), θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού καθαριστριών τεσσάρων (04) συνολικά θέσεων, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 01/09/2016 έως 30/06/2017 και αντικείμενο έργου τον καθαρισμό των κάτωθι σχολείων :

1. Πετρίτσειο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ληξουρίου

2. Γενικό Λύκειο Ληξουρίου

3.ΕΕΕΕΚ Αργοστολίου(Φαρακλάτα)

4. Γυμνάσιο Σάμης

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :

– Σύνταξη ανακοίνωσης η οποία θα αναρτηθεί:

1. Στο ‘’Διαύγεια’’ (Απόφαση ΔΣ)

2. Στο κάθε σχολείο που αφορά(στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα)

3.Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κεφαλονιάς.

4.Στο διαδίκτυο(τοπικά μέσα)

Ορισμός Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων θα είναι από 21/06/2016 μέχρι και την 28/06/2016, και ώρα 12:00 π.μ.

Οι αιτήσεις (συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά συμμετοχής) θα κατατίθενται σε κλειστό- σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό (Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από Δημόσια αρχή) καθημερινά εργάσιμες ημέρες & ώρες στα κατά τόπους σχολεία .

Προσόντα υποψηφίων :Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

-Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

-Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών μελών της Ε.Ε ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια παραμονής & εργασίας στη χώρα μας.

-Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι

-Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κεφαλονιάς. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.

-Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (κατ ελάχιστον)

 Αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων: Η ορισμένη με την υπ αριθμ 22/2016 απόφαση ΔΣ Σχολικής Επιτροπής Β βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλονιάς ,για κάθε σχολείο 3μελής επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων, θα αξιολογήσει τις αιτήσεις υποψηφίων .Οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

ΜΗΝΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 275 350 425 500 575 650 725 800

1.α Σε περίπτωση ανεργίας συζύγου δίνονται επιπλέον 100 μόρια

 2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΑΡ ΤΕΚΝΩΝ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
ΜΟΝΑΔΕΣ 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

 3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο)

ΑΡ.ΤΕΚΝΩΝ 1 2 3
ΜΟΝΑΔΕΣ 30 60 90

 4. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΑΡ.ΤΕΚΝΩΝ 1 2 3 4 5 ….
ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 250 ….

5. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ –ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

(100 μονάδες για κάθε άτομο με αναπηρία ανω του 67%)

 ΑΡ.ΑΤΟΜ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ 67% 1 2 3 4 5
ΜΟΝΑΔΕΣ 100 200 300 400 500 ….

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Πραγματικό ή Τεκμαρτό)ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2015

0€ – 500€ 500 μόρια
500 €-1.000 € 400 μόρια
1.001€ -5.000 € 300 μόρια
5.001€ -10.000 € 100 μόρια
10.001€ -15.000 € 50 μόρια
15.001€ + 0 μόρια

 Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό της -ορισμένης με την υπ αριθμ 22/2016 απόφαση ΔΣ Σχολικής Επιτροπής Β βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλονιάς -, επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων κάθε σχολικής κοινότητας, θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-Αίτηση

-Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου

-Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα και Άδεια Εργασίας (φωτοαντίγραφο θεωρημένο για το ακριβές αυτού από Δημόσια Αρχή)

– Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας.

– Βεβαίωση από Ιατρό –Παθολόγο ,με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου ημεδαπής ή αλλοδαπής (Για τους αλλοδαπούς επίσημα μεταφρασμένο από Αρμόδια προς τούτο Αρχή –Υπουργείο Εξωτερικών). Το Πιστοποιητικό δύναται να προσκομιστεί το αργότερο έως της ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έργου.

-Απολυτήριος τίτλος σπουδών υποχρεωτικής(κατ’ ελάχιστον) εκπαίδευσης( Για τους αλλοδαπούς επίσημα μεταφρασμένο από Αρμόδια προς τούτο Αρχή –Υπουργείο Εξωτερικών , το οποίο δύναται να προσκομιστεί το αργότερο έως της ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έργου).

-Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ)

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.

-Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος & εντύπου Ε1 (φορολογικού έτους 2015). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

-Για τους γονείς με τέκνα , υποψηφίους με σύζυγο και υποψήφιους με προστατευόμενο μέλος , με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.

-Βεβαίωση Ιδιότητας πολυτέκνου από αρμόδιο προς τούτο φορέα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ –ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις (συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά συμμετοχής) θα κατατίθενται σε κλειστό- σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό (Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από Δημόσια αρχή) καθημερινά 9.00 πμ-12.00πμ κατά τις εργάσιμες ημέρες στα κατά τόπους σχολεία (στο οποίο και αφορά η αίτηση του υποψηφίου) και από 21/06/2016 μέχρι και την 28/06/2016, και ώρα 12:00 π.μ.

. Ειδικότερα στο:

1.Πετρίτσειο Γυμνάσιο Ληξουρίου, Υπεύθυνος Δντης κος Παπαδάτος Σπυρίδων(Τηλ επικοινωνίας 2671091243)

2.Γενικό Λύκειο Ληξουρίου, Υπεύθυνος Δντης κος Ρίζος Κωνσταντίνος (Τηλ επικοινωνίας 2671091105)

3.ΕΕΕΕΚ Αργοστολίου (Φαρακλάτα), Υπεύθυνος Δντης κος Μπαλτσαβιάς Γεράσιμος (Τηλ επικοινωνίας 2671084008)

4.Γυμνάσιο Σάμης , Υπεύθυνη κα Σιμιτοπούλου Θωμαΐς (Τηλ επικοινωνίας 2674022026)

Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτές, θα παρέχονται καθημερινά 9.00 πμ-12.00πμ κατά τις εργάσιμες ημέρες στα κατά τόπους σχολεία (στο οποίο και αφορά η αίτηση του υποψηφίου).

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα συνάψει σύμβαση έργου για το χρονικό διάστημα από 01/09/2016 έως 30/06/2017 και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει αιθουσών που θα καθοριστεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.(Φορέας Χρηματοδότησης)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις