Χρηματοδότηση: Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΑΔΑ: 7Χ11ΩΕ5-ΖΦΕ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Επιχειρησιακό Προγράμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ 2014ΕΠ02280006).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλονιάς, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» με προϋπολογισμό 845,6 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10-2-15 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 3669/08. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/04.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές :
Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην .1η τάξη εντός και εκτός νομού και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.[1] .

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Β) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους[2], υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

α) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 376,91 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς
Το έργο είναι ενταγμένο στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ 2014ΕΠ02280006).
Η διάρκεια για την υλοποίηση των εργασιών είναι 90 ημερολογιακές ημέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού μέχρι τις 5/2/2015, από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλλονιάς οδός ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΩΤΗ 160, 28100 Αργοστόλι, Πληροφορίες Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος τηλ.:26710-22657 Φαξ 26710-22572 .

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γαρμπή Σοφία

Α/ Δήμαρχος Οικονομικών
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις