Τροπολογία-Προσθήκη στο σχέδιο νόμου που αφορά τη διαδικασία οριοθέτησης υδατορεμάτων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Με πρωτοβουλία της βουλευτή Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Αφροδίτης Θεοπεφτάτου, κατατέθηκαν δύο τροπολογίες στο σχέδιο νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας» στο οποίο είναι και η βασική εισηγήτρια από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Η πρώτη τροπολογία αφορά την επέκταση των δυνατοτήτων δόμησης σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και σε παραχωρημένες λωρίδες γης, στις οποίες υλοποιηθεί από την αρμόδια δημόσια αρχή εργασίες ασφαλτόστρωσης ή συντήρησης ή διέλευσης κοινοχρήστων δικτύων.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά στην αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης κατοικιών και πολυκατοικιών που έγινε με υπαιτιότητα του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι δε φέρουν ευθύνη για αυθαιρεσίες που έγιναν πριν την παραχώρηση των κατοικιών από τον ΟΕΚ, με την τροπολογία, καλείται το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να απαλλάξει τους δικαιούχους από πρόστιμα και παράβολα.
Αθήνα, 9 Απριλίου 2014
Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

Συνημμένα : οι δύο τροπολογίες
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας»
Θέμα : Αυθαίρετες Κατασκευές πρώην ΟΕΚ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η προτεινόμενη τροπολογία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης κατοικιών και πολυκατοικιών με υπαιτιότητα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας από την ίδρυσή του το 1954 έως και την καταργησή του έχει κατασκευάσει μια πληθώρα κατοικιών που έχει παραχωρήσει στους δικαιούχους του προγράμματος, οι οποίοι στην πορεία ανακάλυψαν ότι οι κατοικίες που τους είχαν παραχωρηθεί οριστικά ήταν αυθαίρετες στο σύνολό τους ή είχαν αυθαιρεσίες.
Από τα παραχωρητήρια συμβόλαια προκύπτει ότι οι αυθαιρεσίες δεν προήλθαν από τους δικαιούχους αλλά από τον ΟΕΚ. Όμως τον Φεβρουάριο 2012, με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012, ο ΟΕΚ καταργήθηκε, ενώ με άλλο νομοθέτημα Ν. 4114/2013 ο ΟΑΕΔ καθίσταται πλέον καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πρώην ΟΕΚ.
Στην παράγραφο 15.α του Νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174Α/8.8.2013) δόθηκε η δυνατότητα να υπαχθούν στο νόμο περί αυθαιρέτων «μόνο με την καταβολή του σχετικού παραβόλου και χωρίς την καταβολή του ειδικού προστίμου, αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης επί κτιρίων που αποδόθηκαν στους δικαιούχους από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). Η αίτηση υπαγωγής δύναται να υποβληθεί είτε ανά αυτοτελή ιδιοκτησία είτε για το σύνολο των κτιρίων, σύμφωνα με την άδεια οικοδομής.»
Με αυτόν τον τρόπο, όμως, τσουβαλιάζονται οι “δομικές” αυθαιρεσίες που έγιναν κατά το στάδιο της κατασκευής, αποκλειστικής ευθύνης του ΟΕΚ, με αυτές που πιθανόν έγιναν μετά από τους δικαιοπαρόχους, όπως η μετατροπή εξωστών σε δωμάτια ή η κατασκευή τζακιών και καπνοδόχων χωρίς άδεια. Επιπλέον υποχρεούνται οι δικαιούχοι να καταβάλουν παράβολο, το κόστος του οποίου δύναται να είναι ψηλό, ενώ αυτό θα προστεθεί και η αμοιβή μηχανικού, ο οποίος θα ετοιμάσει τον φάκελο για την υπαγωγή στη ρύθμιση.
Για την ορθότερη αντιμετώπιση του θέματος των αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεων που έγιναν κατά το στάδιο κατασκευής οικισμών από τον πρώην ΟΕΚ, προτείνεται να συμπεριληφθεί η σχετική ρύθμιση στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ίδιου σχεδίου νόμου, ώστε να μην καταβάλλεται ούτε το σχετικό παράβολο, αντίθετα δε, τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις (αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγή χρήσης) που έλαβαν χώρα μετά την παραχώρηση των οριζοντίων ιδιοκτησιών από τον πρώην ΟΕΚ στους δικαιούχους να υπαχθούν στις γενικές ρυθμίσεις του νόμου σε ότι αφορά την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών, με την καταβολή και του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο…..
Τροποποιήσεις στο Ν. 3178/2013 (ΦΕΚ 174Α/8.8.2013)
Α) στην παρ.1 του άρθρου 16 προστίθεται η περίπτωση ι) «Των κτιρίων σε οικισμούς του πρώην ΟΕΚ για παραβάσεις κατά το στάδιο κατασκευής τους και πριν παραδοθούν στους δικαιούχους».
Β) Η παράγρφος 15.α. του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις επί κτιρίων που αποδόθηκαν από τον πρώην Οργανισμό Εργατικών Κατοικιών (ΟΕΚ) στους δικαιούχους και αυτές συνέβησαν μετά την παραλαβή των προσωρινών παραχωρητηρίων από αυτούς».

Αθήνα, 4 Απριλίου 2014

Οι προτείνοντες Βουλευτές
Θεοπεφτάτου Αφροδίτη
Αθανασίου Νάσος
Μητρόπουλος Αλέξης
Ουζουνίδου Ευγενία
Πάντζας Γεώργιος

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου αρμοδιότητας του Υποτργείου περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Μετά την αριθ. 1828/08 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, προκειμένου να οικοδομηθούν τα οικόπεδα, που βρίσκονται εντός οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και είχαν εξασφαλίσει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο με παραχώρηση εδαφικής λωρίδας, θα πρέπει να προχωρήσουν σε κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων. Κατ’ εξαίρεση και πριν την κύρωση μπορεί να επιτρέπεται η οικοδόμηση, εφ’ όσον οι εδαφικές λωρίδες που παραχωρήθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του από 24-4-85 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ’/85) έχουν περιέλθει σε κοινή χρήση και έχουν υλοποιηθεί από την αρμόδια δημόσια αρχή εργασίες ασφαλτόστρωσης ή συντήρησης ή διέλευσης κοινοχρήστων δικτύων.
Τροπολογία- Προσθήκη
Του 5ου εδάφιου της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 4164/13 (ΦΕΚ 156 Α’/9-7-13)ως εξής:
1. Μετά τις λέξεις «η δόμηση στα οικόπεδα του πρώτου» προστίθενται οι λέξεις «και δεύτερου»,
2. Μετά τις λέξεις «παρούσας παραγράφου» διαγράφονται οι λέξεις «και ανεξαρτήτως της ύπαρξης πράξης παραχώρησης» και Επαναδιατυπώνεται η πρόταση :
«Πέραν των ανωτέρω, κατ’ εξαίρεση, η δόμηση στα οικόπεδα του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου μπορεί να επιτρέπεται πριν την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εφ’ όσον έχουν υλοποιηθεί από την αρμόδια δημόσια αρχή εργασίες ασφαλτόστρωσης ή συντήρησης ή και διέλευσης κοινοχρήστων δικτύων».

Αθήνα, 4 Απριλίου 2014

Οι προτείνοντες Βουλευτές
Θεοπεφτάτου Αφροδίτη
Ουζουνίδου Ευγενία

 
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις