Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης των σεισμοπαθών

Δύο κατηγορίες: Η πρώτη αφορά στην επιδότηση ενοικίου για την στέγαση των κατοίκων και η δεύτερη στις πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών

Καθορίστηκαν οι επιδοτήσεις για την κάλυψη δαπανών στέγασης των πληγέντων της Κεφαλονιάς.

Το ποσό των 16 εκατ. ευρώ θα δοθεί για επιδότηση ενοικίου συγκατοίκησης σε συγγενικά πρόσωπα ή ξενοδοχειακής φιλοξενίας. Η επιδότηση αφορά σε ιδιοκτήτες σπιτιών για δύο χρόνια και έξι μήνες για τους ενοικιαστές με το ποσό των 300 έως 500 ευρώ για οικογένειες πάνω από τέσσερα άτομα. Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα πιστωτικών διευκολύνσεων για τους κατοίκους της Κεφαλονιάς το οποίο ανέρχεται σε 47 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί τα κτίρια. Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν το 80% από κρατική αρωγή και το 20% από άτοκα δάνεια.

Αυτά είναι τα μέτρα για τους σεισμοπαθείς της Κεφαλονιάς

Υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες μέτρων: Η πρώτη αφορά στην επιδότηση ενοικίου για την στέγαση των κατοίκων και η δεύτερη τις πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ακολουθούν αναλυτικά όλα τα μέτρα για κάθε κατηγορία:

Α. Επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων
Το ύψος της συνολικής δαπάνης θα είναι της τάξης των 16.000.000 ευρώ.
Την επιδότηση δικαιούνται οι οικογένειες, των οποίων η πληγείσα κατοικία αποτελούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους και οι οποίες θα ενοικιάσουν άλλη κατοικία εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα.
Η επιδότηση φθάνει το ποσό των 300 ευρώ το μήνα για μεμονωμένα άτομα, 350 ευρώ το μήνα για οικογένειες μέχρι και τριών (3) ατόμων, 400 ευρώ για οικογένειες τεσσάρων (4) ατόμων και  500 ευρώ για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων.
Για κάθε μέλος που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογένειας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, θα προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο.
Για κάθε επόμενο τρίμηνο η επιδότηση θα χορηγείται στο τέλος του τριμήνου. Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης που αναγράφεται στο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μισθωτήριο συμβόλαιο.
Η επιδότηση για μεν τους ιδιοκτήτες θα χορηγείται μέχρι την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με ανώτατο χρονικό διάστημα δύο (2) χρόνια, για δε τους ενοικιαστές για έξι (6) μήνες.
Σημείωση: Δε δικαιούνται την επιδότηση όσοι διαμένουν σε λυόμενους οικίσκους, τύπου container ή σε σκηνές που τους έχουν παραχωρηθεί για την προσωρινή διαμονή τους, εκτός εάν τα παραδώσουν.
Β. Πιστωτικές Διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
Η Συνολική δαπάνη για Δωρεάν Κρατική Αρωγή Δ.Κ.Α. και έξοδα κίνησης μηχανικών είναι συνολικού ύψους  42.540.000 ευρώ, ενώ η δαπάνη για την επιδότηση επιτοκίου δανείων εκτιμάται στα 5.225.000 ευρώ
Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ  χορηγεί Στεγαστική Συνδρομή (ΣΣ) για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες.
Δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής είναι οι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής.

H Στεγαστική Συνδρομή αποτελείται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία και από 20% τόκο Δάνειο (Α.Δ.) που χορηγείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.
Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν την ημέρα του σεισμού, περισσότερες της μίας ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, Ατοκο Δάνειο δικαιούται για κάθε μία από αυτές, ενώ Δωρεάν Κρατική Αρωγή μόνο για τη μία ιδιοκτησία, την οποία επιλέγει ο ίδιος με Υπεύθυνη Δήλωσή του. Για τις πέραν της μίας ιδιοκτησίες το σύνολο της Στεγαστικής Συνδρομής χορηγείται εξ ολοκλήρου υπό μορφή Ατοκου Δανείου, χωρίς Δωρεάν Κρατική Αρωγή.

Στις περιπτώσεις που δε χορηγείται στο δικαιούχο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα ή ο ίδιος δεν επιθυμεί τη λήψη του δύναται να λάβει μόνο τη Δωρεάν Κρατική Αρωγή από την αρμόδια Υπηρεσία.
Για ανακατασκευή κατοικίας, το ποσό της Στεγαστικής Συνδρομής που χορηγείται, καθορίζεται σε ¤ 1.000 ανά τ.μ
Για ανακατασκευή κτιρίων επαγγελματικής χρήσης, το ποσό της Στεγαστικής Συνδρομής που χορηγείται καθορίζεται σε 500 ευρώ ανά τ.μ. εκτός από τις κτηνοτροφικές μονάδες, ή αγροτικές αποθήκες που το ποσό καθορίζεται σε 250 ευρώ ανά τ.μ.
Για Ιερούς Ναούς, η Στεγαστική Συνδρομή που χορηγείται καθορίζεται σε 850 ευρώ ανά τ.μ. επί του συνόλου της επιφάνειας του πληγέντος κτίσματος. Ειδικώς για την ανακατασκευή κωδωνοστασίων και μόνο, χορηγείται 150 ευρώ ανά κυβικό μέτρο.
Η Στεγαστική Συνδρομή για ανακατασκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου).
Η πρώτη δόση είναι το 30% του συνόλου της Σ.Σ. (80% Δ.Κ.Α. και 20% Α.Δ.) και χορηγείται μετά την έκδοση της Άδειας Δόμησης και την Έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για την ανακατασκευή κτιρίου, από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η δεύτερη δόση είναι το 30% της Στεγαστκής Συνδρομής και χορηγείται με την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της τοιχοποιίας.
Η τρίτη δόση είναι το υπόλοιπο 40% της Σ.Σ. και χορηγείται με την περαίωση του νέου κτίσματος η οποία θα βεβαιώνεται από αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης από τον ιδιώτη μηχανικό.
Δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής για επισκευή κτιρίων είναι οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που χαρακτηρίζονται από την Αρμόδια Υπηρεσία ως επισκευάσιμα.
Το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Στεγαστικής Συνδρομής για κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες στα φέροντα και μη φέροντα στοιχεία, καθορίζεται σε 450 ευρώ ανά τ.μ. ανά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
Το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Στεγαστικής Συνδρομής για κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία, καθορίζεται σε 250 ευρώ ανά τ.μ. ανά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
Το ποσό της Στεγαστικής Συνδρομής (80% Δ.Κ.Α. και 20% Α.Δ.) για επισκευή, χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη θα καταβάλλεται με την έκδοση Άδειας Επισκευής και η δεύτερη με την ολοκλήρωση των εργασιών που καλύπτουν το 80% του εγκεκριμένου ποσού της Στεγαστικής Συνδρομής, εκτός από τις περιπτώσεις που το εγκεκριμένο ποσό είναι μέχρι 5.000 ευρώ, οπότε θα χορηγείται εφάπαξ.
Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που κρίνονται επισκευάσιμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Στεγαστική Συνδρομή, που αναλογεί στην επισκευή του πληγέντος κτίσματος, για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση, εφόσον κατεδαφίσουν το κτίριο με δικές τους δαπάνες.

Αναφορικά με την εξέλιξη του σεισμικού φαινομένου, δηλώσεις έκανε ο κ. Ευθύμιος Λέκκας στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου του υπουργού Υποδομών Μ. Χρυσοχοΐδη.

Ο κ. Λέκκας αποσύνδεσε τη σεισμική δραστηριότητα που παρατηρήθηκε τις τελευταίες μέρες στην Αμφίκλεια και στη Ζάκυνθο. Για το σεισμό 4,4 βαθμών Ρίχτερ στην Αμφίκλεια υποστήριξε ότι αποτελούν καθυστερημένη σεισμική ακολουθία των δονήσεων του περασμένου Αυγούστου – Σεπτεμβρίου. Επίσης με το σεισμό 4,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Ζάκυνθο ο κ. Λέκκας τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με το σεισμό της Κεφαλονιάς.

Έχουν γίνει 2.500 συνολικά αυτοψίες όπου ένα στα δύο σπίτια στο Ληξούρι κρίθηκαν μη κατοικήσιμα και ένα στα τρία στο Αργοστόλι.

Πηγή: Πρώτο Θέμα
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις