Πολιτική

Στο ΕΣΠΑ 2021-27 ενέταξε η Περιφερειάρχης το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων για κολύμβηση σε ολόκληρη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

220views

Στο ΕΣΠΑ 2021-27 ενέταξε η Περιφερειάρχης  το πρόγραμμα παρακολούθησης  της ποιότητας των υδάτων για κολύμβηση

 σε ολόκληρη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 

 

 

  • Ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και θα υλοποιηθεί από τις 30 Απριλίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2029, ανέρχεται στο ποσό των 400.000 € – Δικαιούχος του έργου είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

 

  • Με το εν λόγω πρόγραμμα προστατεύεται η δημόσια υγεία και το θαλάσσιο περιβάλλον στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

  • Η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του κοινού αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος

 

 

 

Την ένταξη της Πράξης «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2029» στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» υπέγραψε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και στη συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.

Η αναγκαιότητα της εν λόγω Πράξης έγκειται στην υποχρέωση εναρμόνισης της Ελλάδας στις απαιτήσεις της Οδηγίας-Πλαισίου 2000/60/ΕΚ και των κοινοτικών Οδηγιών 76/160/ΕΟΚ και 2006/7/ΕΚ για τα ύδατα κολύμβησης και εφαρμογή των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης.

 

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 400.000 €. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 30/04/2024, ενώ ως ημερομηνία λήξης ορίζεται η 31/12/2029. Δικαιούχος του έργου είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

 

Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο έργο αφορά την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων σε επιλεγμένες ακτές κολύμβησης. Στόχος η πιστοποίηση και διατήρηση της εξαιρετικής ποιότητας των νερών κολύμβησης των Ιονίων Νήσων.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων την διεξαγωγή κάθε μήνα δειγματοληψιών και αναλύσεων για τον έλεγχο της μικροβιολογικής ποιότητας των υδάτων κατά την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου (Μάϊος-Οκτώβριος) και επιτόπιο οπτικό έλεγχο για τυχόν προβλήματα ρύπανσης.

Οι κολυμβητικές ακτές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα όπως και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.bathingwaterprofiles.gr., καθώς και σε ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης κοινού που θα δημιουργηθεί γι’ αυτό το λόγο. Η ενημέρωση του κοινού περιλαμβάνει και την τοποθέτηση πινακίδων στις ακτές.

Επιπρόσθετα, η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του κοινού αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Σε ετήσια βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης μέσω του οποίου ενημερώνεται το κοινό για την κατάσταση κάθε ακτής κολύμβησης. Κατά το έτος 2023 το πρόγραμμα ελέγχου περιελάμβανε 171 ακτές στα νησιά του Ιονίου και μέσω της συγκεκριμένης δράσης διασφαλίζεται η συνέχιση της παρακολούθησης για την χρονική περίοδο 2024-2029.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης:

α) θα παρακολουθούνται τα ύδατα ακτών κολύμβησης που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουόμενων, ακτών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντικό κλπ) και ακτών που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Τα αποτελέσματα θα επεξεργάζονται και θα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων, δικτυακά προσβάσιμη στο κοινό.

β) θα επικαιροποιείται ανά δύο έτη το Μητρώο Ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης (με την ένταξη στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης των νέων ακτών).

γ) Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού θα τοποθετηθούν στις νέες ακτές που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης πινακίδες ενημέρωσης του κοινού για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης κοινού για τα ύδατα κολύμβησης.

δ) Θα παρασχεθούν προς την Διεύθυνση Υδάτων υπηρεσίες υποστήριξης για την κατάρτιση και αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης για τα Ιόνια Νησιά, καθώς και για το συντονισμό των συναρμόδιων φορέων για την υλοποίηση των δράσεων (Μέτρων) που περιέχονται σε αυτά.

 

Η πράξη υλοποιείται με 3 υποέργα:

1ο Υποέργο: Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2024-2029 και σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας.

2ο Υποέργο: Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής ενημέρωσης του κοινού για την ποιότητα των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας για την περίοδο 2024-2029

3ο Υποέργο: Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ιονίων Νήσων.

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.