ΚοινωνίαΟικονομία

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων-μηχανημάτων έργου για έκτακτες ανάγκες

315views

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024έως 31/12/2024.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/12/2024, με διάθεση μηχανημάτων/οχημάτων/μέσων και ειδικότερα στις Δημοτικές Ενότητες Αργοστολίου, Λειβαθούς, Ελειού Πρόννων, & Ομαλών, όταν αυτό απαιτηθεί,

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να υποβάλλουν στο  Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ή στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αργοστολίου αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο), μέχρι την 20/12/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην οποία θα αναφέρονται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ και στοιχεία επικοινωνίας  του αιτούντος.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν (η μη υποβολή αποτελεί λόγο αποκλεισμού), σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά:

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 (διατίθεται έντυπο), στην οποία

θα δηλώνεται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/12/2024, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις προτεινόμενες κατώτερες τιμές αποζημίωσης θα αναφέρονται αναλυτικά τα οχήματα, μηχανήματα έργου και μέσα που μπορούν να διαθέσουν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους, κλπ)

θα δηλώνονται οι Δημοτικές Ενότητες που δύναται να διαθέσουν τα μηχανήματα έργου/οχήματα/μέσα.

Φωτοαντίγραφα των τυχόν νομιμοποιητικών εγγράφων των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μέσων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού, βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης και κυκλοφορίας, κλπ) όπου αυτά απαιτούνται ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν όλα τα δικαιολογητικά και θα τα καταθέσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία.

Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και θα τα προσκομίσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία.

Έντυπο οικονομικής προσφοράς (διατίθεται έντυπο). Προσφερόμενες τιμές μεγαλύτερες από τις αναγραφόμενες του εγκεκριμένου καταλόγου δεν θα γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού του οχήματος/μηχανήματος/μέσου.

ΟΡΟΙ

Τα μηχανήματα/οχήματα/μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές με ανώτατες τιμές χρέωσης ανά μονάδα, χωρίς Φ.Π.Α. θα είναι τα ακόλουθα:

 

Κατάλογος τιμών αποζημίωσης οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων
Αριθ. 272/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου (ΑΔΑ: 6ΘΘ146ΜΓΤΤ-ΙΡΜ)
   ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
   (€)
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝΑΔΑ               2023
1Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ μέχρι και 150HPώρα54
2Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ πλέον των 150HPώρα66
3Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡώρα42
4Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡώρα48
5Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡώρα60
6Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡώρα48
7Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡώρα54
8Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡώρα66
9Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡώρα42
10Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι καιώρα54
150ΗΡ
11Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡώρα60
12Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡώρα48
13Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι καιώρα54
150ΗΡ
14Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡώρα60
15Εκσκαφέας – Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡώρα42
16Εκσκαφέας – Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι καιώρα54
150ΗΡ
17Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους μέχρι και 0,36tnώρα12
18Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn μέχρι και 1,7tnώρα18
19Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tnώρα24
20Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγουώρα54
21Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγουώρα60
22Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10ώρα66
23Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6tώρα36
24Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 11tnώρα42
25Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 17tnώρα48
26Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 17tn μέχρι και 35tnώρα54
27Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου μέχρι και 6tnώρα36
28Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου από 6tn μέχρι και 17tnώρα42
29Γερανός με ανυψωτική ισχύ μέχρι και 12tnώρα48
30Γερανός με ανυψωτική ισχύ από 12tn μέχρι και 30tnώρα84
31Οδοστρωτήρας με ισχύ μέχρι και 100ΗΡώρα42
32Οδοστρωτήρας με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡώρα54
33Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα μέχρι καιώρα48
20m
34Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα πλέον τωνώρα60
20m
35Εκχιονιστικό μηχάνημα-όχημα με διασκορπιστή άλατος & λεπίδαώρα54
αποχιονισμού ή φρέζα αποχιονισμού
36Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος μέχριώρα42
16HP
37Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματοςώρα48
πλέον των 16HP
38Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ)ώρα36
39Εξάρτημα παρελκόμενο ή αναρτώμενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό,ώρα6
σπόρεας-αλατοδιανομέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ)
40Φορτηγό επικαθήμενο (με πλατφόρμα)ώρα48
41Λεωφορείο μεταφοράς από 20 επιβατών μέχρι και 50 επιβατώνώρα48
42Λεωφορείο μεταφοράς από 4 επιβατών μέχρι και 20 επιβατώνώρα36
43Όχημα μεταφοράς μέχρι και 4 επιβατώνώρα24
44Όχημα μεταφοράς σορώνώρα24
45Όχημα οδικής βοήθειαςώρα60
46Φορτηγό ψυγείοώρα48
47Αποφρακτικό όχημαώρα48
48Κάδος μπαζών όγκου μέχρι και 7,5 m3τεμ /15 ήμερες144
49Χορτοκοπτική μηχανή (φορητή)ώρα24
50Αντλητικό συγκρότημα 3″ ή 4″ 15 HPώρα132
51Πύργος φωτισμού με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείςημέρα96
πλέον των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums
52Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο ωφέλιμου φορτίου πλέον τωνώρα6
0,5tn
53Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας μέχρι και 3tnώρα36
54Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας πλέον των 3tnώρα42
55Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ μέχρι καιημέρα48
150,00 kVA
56Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ πλέον τωνημέρα60
150,00 kVA
57Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας μέχρι και 15 επιβατώνώρα120
58Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας από 15 επιβατών μέχρι καιώρα240
50 επιβατών
59Πλωτό μεταφορικό μέσο (F/B) δυναμικότητας από 50 επιβατών μέχριώρα600
και 300 επιβατών

 

Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά

όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος,

η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής,

οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων,

η δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων από το σημείο που βρίσκονται, στο σημείο που καλούνται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας καθώς και η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσής τους, μετά το τέλος απασχόλησής τους.

Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά τα οχήματα, μηχανήματα έργου και μέσα που διαθέτουν (είδος, ισχύς, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους, κλπ) προσκομίζοντας παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τους καθώς και των χειριστών αυτών. Η μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από του συμμετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόμενο πίνακα του εν λόγω Μητρώου.

Οφείλουν να αποδεχθούν με έγγραφη δήλωσή τους, τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι 31-12-2024, όπως αυτές διαμορφώνονται με τυχόν έκπτωση στην οικονομική προσφορά τους.

Ο αριθμός των οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων που χρειάζεται σε κάθε περιοχή ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκεια της καταστροφής. Για το λόγο αυτό ο αριθμός και το είδος, όσο και του απασχολούμενου προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αργοστολίου και θα αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων που θα ενεργοποιούνται για την διαχείριση των έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού θα συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων, εντοπιότητα, οικονομική προσφορά κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα, μέσα και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταστροφής.

Η εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισμούς κλπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών μηχανημάτων/οχημάτων με το Δήμο Αργοστολίου.

Ο χρόνος επέμβασης ορίζεται μέχρι μία (1) ώρα από τη στιγμή ειδοποίησης είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου ζητηθεί από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Αργοστολίου και ο χρόνος αυτός περατώνεται μετά από προφορική ή γραπτή άρση της εντολής του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτόν το χρόνο περιλαμβάνονται:

Η επιφυλακή ή διενέργεια περιπολίας σε συγκεκριμένες θέσεις σε περίπτωση επικείμενη καταστροφής με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή ύστερα από εντολή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

Η εκτέλεση των εργασιών άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, αποχιονισμού κλπ.

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών για εφοδιασμό του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής για μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες της παρούσας ανακοίνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη:

Η χρήση των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων προς παροχή υπηρεσιών να γίνεται από χειριστές/οδηγούς οι οποίοι κατέχουν τις αντίστοιχες νόμιμες άδειες χειριστή/ οδηγού,

Η χρήση των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες,

Για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα προκληθεί στο προσωπικό ή τα μηχανήματα έργου/ οχήματα/μέσα.

Ο ιδιοκτήτης μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα, τα μηχανήματα έργου, τα μέσα και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες. Είναι δε υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ.149/06, κλπ) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα τεθούν στη διάθεση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

 

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης από το καταρτιζόμενο μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για τη λήψη εντύπων συμμετοχής στην πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αργοστολίου, Λεωφόρος Βεργωτή 160,   Τ.Κ. 28100, καθημερινά από ώρες 9:00 έως 13:00  και στο τηλέφωνο 26710 22265 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αργοστολίου.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στα τοπικά δημοτικά καταστήματα, στον ιστότοπο του Δήμου Αργοστολίου (www.argostoli.gov.gr) και  να σταλεί ηλεκτρονικά στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-

B ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.