Κοινωνία

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην παρακαμπτήριο οδό της Ε.Ο Ληξουρίου – Χαβριάτων (Λαγκάδα)

107views

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      10/2023        

 

ΘΕΜΑ : «Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην παρακαμπτήριο οδό της Ε.Ο Ληξουρίου – Χαβριάτων (Λαγκάδα)»

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου 33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

δ)  Των  άρθρων 31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

ε)  Το υπ’ αριθ. 1984 από 16-3-2023 έγγραφο του Δήμου Ληξουρίου.

στ)  Την υπ’ αριθ. 7173/23/543011 από 16-3-2023 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος

Παλικής.

και αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλούς  και ασφαλούς διεξαγωγή της κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά την διάρκεια των εργασιών

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο 

Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην παρακαμπτήριο οδό της Ε.Ο Ληξουρίου – Χαβριάτων (Λαγκάδα) και συγκεκριμένα από το ύψος της στην κοινότητα Σουλλάρων (επιχείρηση οικοδομικών υλικών ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ Δημήτριου) έως το ύψος της στην είσοδο της κοινότητας Χαβριάτων κατά το χρονικό διάστημα 16-3-20023 και 20-3-18-2-2023 καθ’ όλο το 24ωρο για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών στην περιοχή.

 

 

 

Άρθρο 2ο  

Η  κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την Ε.Ο Ληξουρίου – Βουνί – Χαβριάτων, που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων, με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής.

Άρθρο 3ο

Η αρμόδια για τις εργασίες Υπηρεσία του Δήμου Ληξουρίου παρακαλείται  για την τοποθέτηση και  αφαίρεση έγκαιρα των προβλεπόμενων και απαραιτήτων πινακίδων (ρυθμιστικών –πληροφοριακών) οδικής σήμανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 & 10  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής   Κυκλοφορίας»  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Ν. 3542 / 07 και Ν. 3904/2010 «Κ.Ο.Κ» και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή  Υπηρεσίας (Α.Τ Παλικής).

 

Άρθρο 4ο

Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής και τον υπεύθυνο της αρμόδιας για τις εργασίες Υπηρεσία, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

-Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

– Από τη δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί ΚΟΚ και την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 5ο

Οι  παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις  διατάξεις  του  Ν. 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 6ο

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Παλικής το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την λήξη των εργασιών και να επιτηρεί το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα,  με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.

Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

     Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.