Κοινωνία

Προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου για το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας “Υπερίων”

129views

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5075122 «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ» ΚΑΙ

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002228 «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ»

ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τη με αριθμ. οικ. 1153/21.04.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 5075122) στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

 2. Τη με αριθμ. 2226/27.02.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ) 5002228 στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
 3. Τη με αριθμ. 93/29-08-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»

H Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ», προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020», ένα (1) Φροντιστή/στρια ΑμεΑ με ειδικότητα Νοσηλευτή, Ψυχολόγου, Κοινωνικού Λειτουργού ή άλλων συναφών σπουδών και στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»,

ένα (1) Εργοθεραπευτή/τρια και καλεί τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια της παρούσας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον:

 1. Θέση: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑμεΑ – Αφορά σε μια (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο Φροντιστής είναι “πρόσωπο αναφοράς” για συγκεκριμένο αριθμό ενοίκων της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) και υπεύθυνος για τη διαχείριση των προσωπικών αναγκών και της καθημερινότητας τους, ενώ συμμετέχει σε όλες τις λοιπές δραστηριότητες της Στέγης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του επισυναπτόμενου Κανονισμού Λειτουργίας της ΣΥΔ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ

 • άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (αφορά μόνο στους άνδρες)

 • λευκό ποινικό μητρώο

 • πιστοποιητικό ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης εντός των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών
 • γνώση χειρισμού Η/Υ

 • προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή/και εθελοντική εργασία σε παρόμοιες δομές / προγράμματα

 • ευχέρεια εποικοδομητικής επικοινωνίας με τους ωφελούμενους της Στέγης (ενοίκους και γονείς ή δικαστικούς συμπαραστάτες των ατόμων με αναπηρία)

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι φροντιστές παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε εντός είτε εκτός της Στέγης, με πλήρη απασχόληση σε βάρδιες (περιλαμβανομένων των αργιών), καθώς και δυνατότητα και υποχρέωση διαμονής στη Στέγη σε τυχόν βραδινή βάρδια, σύμφωνα με το πρόγραμμα απασχόλησής τους (οικόσιτοι).

ΙΙ. Θέση Β: (ΤΕ) ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ. Αφορά σε μία (1) θέση μερικής απασχόλησης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά

ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (ΤΕ) (εφόσον διατίθεται) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή.

Η σύμβαση των ανωτέρω θέσεων εργασίας θα είναι διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ή/και παραπάνω έτη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά και ειδικότερα:

 1. Αίτηση (τυποποιημένο έντυπο συνημμένο της πρόσκλησης)
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 5. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 6. Ποινικό Μητρώο
 7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον δηλώνεται προϋπηρεσία)
 8. Συστατικές επιστολές από προηγούμενη εργασία / εθελοντική εργασία (προαιρετικά)
 9. Αποδεικτικό κατοικίας (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του οικείου δήμου)
 10. Πιστοποιητικό ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης εντός των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών
 11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (τυποποιημένο έντυπο συνημμένο της πρόσκλησης)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους (ν.4250/2014).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Θα προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα.

Ειδικότερα απόδειξη της σχετικής εμπειρίας, θα αποτελούν τα δικαιολογητικά, που κατά περίπτωση μπορεί να είναι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή και τα ένσημα του Ασφαλιστικού Φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Αιτήσεις (με το σύνολο των δικαιολογητικών όπως περιγράφονται ανωτέρω) θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από την 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την 23 Σεπτεμβρίου 2022 από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ στην Υπεύθυνη Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ, κα Αλεξανδράτου Εύα, Θέση Κολώνα Ληξουρίου, Κεφαλληνίας, ΤΚ 28200.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ 5075122 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ Ή ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ 5002228 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αναλυτική πρόσκληση (αρ. πρωτ. 93/29.08.2022) και τα απαιτούμενα έντυπα (Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση κλπ) στην ιστοσελίδα της Ένωσης «ΥΠΕΡΙΩΝ» (http://enosi-amea-yperion.gr/) ή στα γραφεία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Για κάθε διευκρίνηση και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 2671091089 ή email: stegiyperion@gmail.com

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων στην περίπτωση αυτοπρόσωπης υποβολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία καταχώρησής τους στο πρωτόκολλο της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Αφού γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών των απαραίτητων προσόντων, οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα ανά κωδικό θέσης προσόντα, αξιολογούνται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων της παρούσας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν (στην έδρα της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» και στην ιστοσελίδα http://enosi-amea-yperion.gr/) τα ονόματα των επιτυχόντων και των επιλαχόντων.

Τυχόν ενστάσεις ως προς τα αποτελέσματα από τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση θα δύναται να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email: enosiyperion@gmail.com σε μορφή pdf εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους χρησιμοποιώντας το έντυπο ένστασης (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ένωσης «ΥΠΕΡΙΩΝ» (http://enosi-amea-yperion.gr/ ή στα γραφεία της Ένωσης).

Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, θα διατηρηθούν στο αρχείο της ‘Ένωσης και θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ένωσης συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679.

Για την Ένωση Προστασίας της Ισότητας

& των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5075122 «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ» ΚΑΙ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002228 «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ» ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

H Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020», προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ένα (1) Φροντιστή/στρια ΑμεΑ με ειδικότητα Νοσηλευτή, Ψυχολόγου, Κοινωνικού Λειτουργού ή άλλων συναφών σπουδών και στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» έναν (1) Εργοθεραπευτή/τρια και καλεί τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια της παρούσας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

I. Θέσης : ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ – Αφορά σε μια (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο Φροντιστής είναι “πρόσωπο αναφοράς” για συγκεκριμένο αριθμό ενοίκων της Στέγης και υπεύθυνος για τη διαχείριση των προσωπικών αναγκών και της καθημερινότητας τους, ενώ συμμετέχει σε όλες τις λοιπές δραστηριότητες της Στέγης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του επισυναπτόμενου Κανονισμού Λειτουργίας της ΣΥΔ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ.

 • άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (αφορά μόνο στους άνδρες)

 • λευκό ποινικό μητρώο

 • πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19 ή νόσησης εντός των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών
 • γνώση χειρισμού Η/Υ

 • προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή/και εθελοντική εργασία σε παρόμοιες δομές / προγράμματα

 • ευχέρεια εποικοδομητικής επικοινωνίας με τους ωφελούμενους της Στέγης (ενοίκους και γονείς ή δικαστικούς συμπαραστάτες των ατόμων με αναπηρία)

ΙΙ. Θέσης – (ΤΕ) ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ. Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (ΤΕ) (εφόσον διατίθεται) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή.

Η σύμβαση των ανωτέρω θέσεων εργασίας θα είναι διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ή/και παραπάνω έτη.

Οι Αιτήσεις (με το σύνολο των δικαιολογητικών όπως περιγράφονται ανωτέρω) θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από την 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την 23 Σεπτεμβρίου 2022 από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ στην Υπεύθυνη Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ, Θέση Κολώνα Ληξουρίου, Κεφαλληνίας, ΤΚ 28200. Για κάθε διευκρίνηση και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 2671091089 ή email: stegiyperion@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αναλυτική πρόσκληση (αρ. πρωτ. 93/29.08.2022) και τα απαιτούμενα έντυπα (Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση κλπ) στην ιστοσελίδα της Ένωσης «ΥΠΕΡΙΩΝ» (http://enosi-amea-yperion.gr/) ή στα γραφεία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Για την Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σοφία Μαροπούλου-Ζαφειράτου

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.