ΟικονομίαΠολιτική

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:  «Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για την καταβολή των αποζημιώσεων στις πληγείσες επιχειρήσεις από τη θεομηνία «Μπάλλος»

244views

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:

 «Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για την καταβολή των αποζημιώσεων στις πληγείσες επιχειρήσεις από τη θεομηνία «Μπάλλος»

 

 

 • Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση που αφορά στο υπόλοιπο των αποζημιώσεων, τις οποίες δικαιούνται να λάβουν οι επιχειρήσεις, που επλήγησαν τον Οκτώβριο του 2021 από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

 

 • «Το αργότερο την επόμενη εβδομάδα θα έχουν πιστωθεί τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από το Υπουργείο Οικονομικών», επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, Κώστας Ζορμπάς

 

 • Κλιμακωτή η αποζημίωση για τις πληγείσες επιχειρήσεις από τον «Μπάλλο», καθώς θα ξεκινά από το 30% για ζημίες άνω των 20.000€ και θα φτάνει μέχρι το 70% για τις ζημίες έως 10.000€, όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση, η οποία φέρει την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα

 

 

 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει ότι υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, η Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζεται η επιχορήγηση των πληγέντων από την πλημμύρα της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση, την οποία είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, Κώστας Ζορμπάς, από το Υπουργείο Οικονομικών, οι πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων επιχειρήσεων θα έχουν γίνει το αργότερο μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

 

Όπως ορίζεται στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση, οι αποζημιώσεις στις πληγείσες επιχειρήσεις από τα έντονα καιρικά φαινόμενα με το όνομα «Μπάλλος» είναι κλιμακωτές και αφορούν κατά περίπτωση το 30%, το 50% ή το 70% των ζημιών. Ειδικότερα, η αποζημίωση θα ξεκινά από το 30% για ζημίες άνω των 20.000€, θα αφορά το 50% για ζημίες από 10.001€ έως 20.000€ και θα φτάνει μέχρι το 70% για τις ζημίες έως 10.000€. Σημειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το ύψος της ενίσχυσης που προκύπτει κατά τα ανωτέρω, όπως υπολογίζονται επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας που δεν καταβάλλεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενώ από το σύνολο της επιχορήγησης αφαιρείται τυχόν προκαταβολή που έχει λάβει ο δικαιούχος.

 

Αναλυτικά η Υπουργική Απόφαση αναφέρει:

 

 1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία 102484/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.–Κ.Ε./Α325/01.04.2022 (Β΄1786) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.–Κ.Ε./264170/Α325/19.08.2022 (Β΄4648) όμοια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4797/2021, ιδίως των άρθρων 4, 7, 8, 22 και 24 του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ)αρ. 2022/2472.

 

 1. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας σύμφωνα με τα υπό στοιχείο 20 έγγραφα του προοιμίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού όπως εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης καθώς και επαγγελματικά αυτοκίνητα, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

 

 1. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με μέρος του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής:

 

α) για εκτιμηθείσα ζημία μέχρι και 10.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 70% αυτής,

β) για εκτιμηθείσα ζημία από 10.001 ευρώ ως και 20.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 50% αυτής και

γ) για εκτιμηθείσα ζημία από 20.001 ευρώ και άνω, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 30% αυτής.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το ύψος της ενίσχυσης που προκύπτει κατά τα ανωτέρω, όπως υπολογίζονται επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας που δεν καταβάλλεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Από το σύνολο της επιχορήγησης αφαιρείται τυχόν προκαταβολή που έχει λάβει ο δικαιούχος σύμφωνα με τις υπό στοιχεία 76714 EΞ 2022/02.06.2022, 108361 EΞ 2022/27.07.2022 και 156263 EΞ 2022/25.10.2022 αποφάσεις και τις υπό στοιχεία 322/16.06.2022 (ΑΔΑ: 65Λ5Η-6Ν3), 456/01.08.2022 (ΑΔΑ: 9ΘΜΞΗ-ΙΩΥ) και 130/31.10.2022 (ΑΔΑ: 64Υ4Η-0Λ4) εντολές πληρωμής.

 

 1. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

 

 1. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472, το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (Transparency Award Module -TAM, https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν.5000/2022 (Α΄226), όπως ισχύει.

 

 1. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της παρούσης, η προσκόμιση στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23-06-2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) (Β΄4203) και 147036ΕΞ2021/22.11.2021 (ΑΔΑ:Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ) (Β’5424) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

 

 1. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καταβάλλεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

 1. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, οι φάκελοι διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενοι από την αναλυτική κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων της παρ.4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670),όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή.

 

 1. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού, αφαιρουμένου του τελικού καταβλητέου ποσού της προκαταβολής, το ποσοστό της οποίας ορίζεται στις υπό στοιχεία 11, 12 και 13 αποφάσεις του προοιμίου.

 

 1. Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

 

 1. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

 

 1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.