Πολιτική

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ Αργοστολίου την Τρίτη 12 Απριλίου

395views

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο  Δήμαρχος  Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Το άρθρο 75 παρ. Ι περίπτ. στ υποπερίπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
  3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998.
  5. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών συντήρησης.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ Αργοστολίου την Τρίτη 12-04-2022.

Ο Δήμαρχος  Αργοστολίου

 Θεόφιλος Μιχαλάτος

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.