Πολιτική

Νέος Αντιδήμαρχος Αργοστολίου ο Σπύρος Πεφάνης με αρμοδιότητες ελέγχου και προστασίας κοινόχρηστων χώρων

136views

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει.
Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 92 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
Το άρθρο 1 παρ. 25 εδαφ. 1 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 154 του ν. 4600/2019.
Το γεγονός ότι ο Δήμος Αργοστολίου έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.809/85741/19.11.2021-ΑΔΑ ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ: «Ορισμός Αντιδημάρχων».
Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 3257/Β/2019) όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
Την υπ`αριθμ 182/2020 (ΑΔΑ ΩΕΥΘ46ΜΓΤΤ-ΥΧΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Πεφάνη, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Αργοστολίου, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με θητεία που θα διαρκέσει για ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης, και του εκχωρεί την αρμοδιότητα:
– Που απορρέει από την υπ`αριθμ 182/2020(ΑΔΑ ΩΕΥΘ46ΜΓΤΤ-ΥΧΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου σχετικά με τον «Ορισμό επιτροπής, προστασίας, ελέγχου δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων και όροι λειτουργίας της».
– Που αναφέρεται στο Ν 1080/80 άρθρο 3 σχετικά με το τέλος χρήσεως πεζοδρομίων ,πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
Ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν υποκαθιστά τους υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και εγγράφων όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σχετικά με τον καθορισμό αντιμισθίας για τον κ. Σπυρίδωνα Πεφάνη ορίζεται ότι θα ασκεί τις αρμοδιότητές του άνευ αντιμισθίας.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Θεόφιλος Μιχαλάτος

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.