Πολιτική

Μέχρι τις 20 Μαϊου οι αιτήσεις για χρήση κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Σάμης

152views

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν  χρήση κοινοχρήστων χώρων στον Δήμο Σάμης  για το έτος 2022 να υποβάλλουν στον Δήμο έως τις 20 Μαΐου 2022 την Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση αναφέροντας το είδος της χρήσης επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χορήγησης Άδειας για 1η ΦΟΡΑ

Α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (η παρούσα συμπληρωμένη)

Β. Δημοτική Ταμειακή Ενημερότητα (θα ανακτηθεί αυτόματα εφόσον ΔΕΝ υπάρχουν οφειλές)

Γ. Σχεδιάγραμμα μηχανικού (με πινακάκι με πλήρη στοιχεία του ΚΥΕ (Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος), θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, διαστάσεις του εξοπλισμού που σχεδιάζεται και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού) το οποίο θα περιλαμβάνει αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. Επίσης θα εμφαίνεται, εάν υπάρχει, όδευση τυφλών, υπάρχοντα δέντρα στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία  αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά πρόσθετο του αναλογούντος χώρου, θα αποτυπώνεται με αναφορά επί του σχεδίου, ότι πρόκειται για επέκταση του αναλογούντος χώρου. {εις διπλούν και 1 αποτύπωση σε Α4)

Δ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίηση λειτουργίας. (Συνηγορία ΥΠΠΟ ή ΥΠΕΚΑ, όπου απαιτείται).

Ε. Εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν πρόσφατο καταστατικό της εταιρείας σε ισχύ.

ΣΤ. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η. Εάν ο ενδιαφερόμενος αιτείται την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν παρακείμενου καταστήματος ή κατοικίας, τότε θα κατατίθεται και βεβαίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με την συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα αυτά.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για Ανανέωση Άδειας (Υπό την Προϋπόθεση ότι ΔΕΝ υπάρχει καμία αλλαγή από την Αρχική Άδεια πχ περισσότερα τετραγωνικά κοκ)

Α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (η παρούσα συμπληρωμένη)

Β. Δημοτική Ταμειακή Ενημερότητα (θα ανακτηθεί αυτόματα εφόσον ΔΕΝ υπάρχουν οφειλές)

Γ. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Επισημαίνεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση προηγούμενων οφειλών βάσει του ν. 4764/2020 όπως ισχύει με καταληκτική ημερομηνία έως 28-2-2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 20-05-2022 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σάμης

Πληροφορίες: Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 2674023446 εσωτ:31

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Συμπληρώστε Α ή Β

Α. Για Φυσικό Πρόσωπο

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………

Α.Φ.Μ. : …………………… Δ.Ο.Υ.:………………………..

Α.Δ.Τ. : ………………………………………………………….

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : …………………….……Τ.Κ.……….

e-mail : ……………………………………………………………

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ :……………..…………………….…

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ :……………..…………………….…

Β. Για εταιρεία

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ………….……………………….….

Α.Φ.Μ. : ………………..…………. Δ.Ο.Υ.: ………………..

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:……………………

………………………………………………………………………

Δ/ΝΣΗ : …………………….……Τ.Κ.………………………….

e-mail : ……………………………………………………………

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :……………..…………………….…

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ :……………..…………………….…

 

 

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΣΑΜΗΣ

Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Τουριστικής Ανάπτυξης & Πληροφορικής

Ταχ. Δ/νση: Ιωαν. Μεταξά 27, Σάμη Τ.Κ 28080     E-mail: dimos@sami.gov.gr

Τηλ.: 2674023446 (εσωτ 31 & 12)

FAX: 26740-23063

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε Aδεια Xρήσης Kοινόχρηστου Xώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ : …………..…………….……………..

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ : …………………………………………

ΔΙΑΚΡ.ΤΙΤΛΟΣ : ……………..………………………………..

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ:……………………………

(Στον εξωτερικό κοινόχρηστο χώρο)

 

Ημερομηνία: ……/……/2022..

 

Η άδεια χρήσης ζητείται για τον παρακάτω περιγραφόμενο κοινόχρηστο χώρο

(Συμπληρώστε την ονομασία οδών, πεζοδρόμων, πλατειών και τον αριθμό των αιτούμενων Τετραγωνικών Μέτρων)

 

Α. ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ:  

 

1.    Μπροστά και σε επαφή με την πρόσοψη του καταστήματος, επί του πεζοδρομίου / πεζοδρόμου/πλατείας

Ονομασία:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Εμβαδόν: ………………τ.μ.  Διαστάσεις: ………………………………………………………………………………………………

 

2.    Απέναντι από το κατάστημα, επί του πεζοδρομίου/πεζοδρόμου/πλατείας

Ονομασία:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Εμβαδόν: ………………τ.μ.  Διαστάσεις: ………………………………………………………………………………………………

 

3.    Έχω Άδεια Χρήσης για το 2021: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: ……………………………
Έχω καταθέσει αίτηση: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ……………………………….

 

Β. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ:  

 

1.    Συνεχόμενα της πρόσοψης του καταστήματος, ή της προβολής επί του πεζοδρομίου / πεζοδρόμου Ονομασία:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Εμβαδόν: ………………τ.μ.  Διαστάσεις: ………………………………………………………………………………………………

2.    Έναντι του καταστήματος, επί του πεζοδρομίου/πεζοδρόμου/πλατείας

Ονομασία:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Εμβαδόν: ………………τ.μ.  Διαστάσεις: ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

  1. Εξουσιοδοτώ την «Επιτροπή Καθορισμού – Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων» να λάβει αυτεπάγγελτα από το Ταμείο του Δήμου Σάμης Δημοτική Ταμειακή Ενημερότητα (περί μη ύπαρξης, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς,  με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα  με τη σχετική νομοθεσία) εφόσον δεν εκκρεμούν οφειλές. Αν υπάρχουν οφειλές ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προβεί σε εξόφληση/ρύθμιση και να προσκομίσει ο ίδιος τη Δημοτική Ταμειακή Ενημερότητα, η δε Αίτηση του θα παραμένει εκκρεμής.
  2. Δηλώνω υπεύθυνα ότι : «Παρέχω στο Δήμο Σάμης ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ο Δήμος Σάμης δια των αρμοδίων οργάνων του, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου είτε με σταθερές κατασκευές είτε με κινητά αντικείμενα, να τα καθαιρεί και να τα απομακρύνει με συνεργεία ευθύνης του Δήμου Σάμης.»
  3. Παρέχω τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως, κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για τη συλλογή, τήρηση σε αρχείο και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία δηλώνονται με το παρόν, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, προκειμένου να εκδοθεί Άδεια Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου. Έχω δικαίωμα να ανακαλέσω οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή μου, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν, μέχρι και την ανάκληση της.

 

                                                                       Ο ΑΙΤΩΝ/ΔΗΛΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ/ΔΗΛΟΥΣΑ

(υπογραφή & σφραγίδα επιχείρησης)

 

Βήμα 1ο ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χορήγησης Άδειας για 1η ΦΟΡΑ

Α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (η παρούσα συμπληρωμένη)

Β. Δημοτική Ταμειακή Ενημερότητα (θα ανακτηθεί αυτόματα εφόσον ΔΕΝ υπάρχουν οφειλές)

Γ. Σχεδιάγραμμα μηχανικού (με πινακάκι με πλήρη στοιχεία του ΚΥΕ(Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος), θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, διαστάσεις του εξοπλισμού που σχεδιάζεται και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού) το οποίο θα περιλαμβάνει αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. Επίσης θα εμφαίνεται, εάν υπάρχει, όδευση τυφλών, υπάρχοντα δέντρα στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία  αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά πρόσθετο του αναλογούντος χώρου, θα αποτυπώνεται με αναφορά επί του σχεδίου, ότι πρόκειται για επέκταση του αναλογούντος χώρου. {εις διπλούν και 1 αποτύπωση σε Α4)

Δ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίηση λειτουργίας. (Συνηγορία ΥΠΠΟ ή ΥΠΕΚΑ, όπου απαιτείται).

Ε. Εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν πρόσφατο καταστατικό της εταιρείας σε ισχύ.

ΣΤ. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η. Εάν ο ενδιαφερόμενος αιτείται την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν παρακείμενου καταστήματος ή κατοικίας, τότε θα κατατίθεται και βεβαίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με την συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα αυτά.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για Ανανέωση Άδειας (Υπό την Προϋπόθεση ότι ΔΕΝ υπάρχει καμία αλλαγή από την Αρχική Άδεια πχ περισσότερα τετραγωνικά κοκ)

Α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (η παρούσα συμπληρωμένη)

Β. Δημοτική Ταμειακή Ενημερότητα (θα ανακτηθεί αυτόματα εφόσον ΔΕΝ υπάρχουν οφειλές)

Γ. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Βήμα 2ο ΕΛΕΓΧΟΣ από την «Επιτροπή Καθορισμού – Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων»

Βήμα 3ο Προσδιορισμός & ΠΛΗΡΩΜΗ/ΚΑΤΑΘΕΣΗ του ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Βήμα 4ο ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.