Κοινωνία

Ενημέρωση για τους επιτυχόντες της αριθμ. 2/2022 δημόσιας πρόσκλησης ΟΑΕΔ

98views

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.2/2022

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ.2/2022 Δημόσια Πρόσκληση  του ΟΑΕΔ  , μετά την παραλαβή του Συστατικού Σημειώματος Τοποθέτησής των ωφελούμενων στο Φορέα μας ο υποψήφιος θα πρέπει να επικοινωνήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση και αποστολή μέσω email του συστατικού σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένος άνεργος, με τον Φορέα μας* στον οποίο θα απασχοληθεί, πριν ο τελευταίος προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο προσκόμισης όλων των προβλεπόμενων από την παρούσα Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικών, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 και τα Παραρτήματα II και III της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του .

Επισημαίνουμε ότι, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή :

*e-mail: tad-kyriakatou@argostoli.gov.gr και tad-stefanitsi@argostoli.gov.gr

 

όπως προβλέπεται στην πρόσκληση, στις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις  και ότι με την αποστολή των ζητουμένων στοιχείων παρέχεται από τους ωφελούμενους στην υπηρεσία μας  η εξουσιοδότηση  να διαχειριστούν τα προσωπικά τους δεδομένα για την διαδικασία πρόσληψης.

 

Ο Α/Δήμαρχος

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

Γεώργιος Τσιλιμιδός

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.