Πολιτική

Γερ. Παπαναστασάτος: Όλα τα λεφτά για τα γεύματα του «βοήθεια στο σπίτι σε «κολλητό» του κ. Θεόφιλου –Δήμαρχε δώσε και άλλα!

255views

ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΕ «ΚΟΛΛΗΤΟ» ΤΟΥ Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ-

ΔΗΜΑΡΧΕ ΔΩΣΕ ΚΙ ΑΛΛΑ !!! ΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΔΩΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ «Η ΩΡΑ Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ», ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΑ ΔΩΣΕΙΣ;;

 

Η γαστρονομία στο Δήμο Αργοστολίου γνωρίζει τις «καλύτερές της μέρες» επί θητείας ολιγάρχη Μιχαλάτου και φυσικά και σε αυτού του είδους τις απευθείας αναθέσεις δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι «κολλητοί» του Δημάρχου μας.

 

Στην αρχή ο «άνθρωπος» του κ. Θεόφιλου δοκίμασε δειλά δειλά τις γαστρονομικές του προτάσεις για το «Βοήθεια Στο Σπίτι» έναντι του ευτελούς ποσού των 1.117 ευρώ. Τον Αύγουστο του 2020 λόγω της πολύ μεγάλης ικανοποίησης των ηλικιωμένων εξυπηρετούμενων από τα υπέροχα γεύματα το ποσό αυξήθηκε σε 5.603,40 ευρώ. Λόγω όμως και πάλι της απόλυτης απόλαυσης των ηλικιωμένων από τα εδέσματα πάντα του «στενού πολιτικού φίλου» του Δημάρχου μας ανατέθηκαν ακόμα 2.531,20 ευρώ .

 

Η ξεχωριστή αυτή συνεργασία προς όφελος όλων των πλευρών συνεχίστηκε ασφαλώς και το 2021 όπου του ανατέθηκαν 6.367,55 ευρώ για γεύματα και κάτι «ψιλά» στο τέλος του 2021 (2.813,70) ευρώ. Ήταν όμως αυτά αρκετά; Οπωσδήποτε όχι για έναν καλό φίλο. Οπότε για εννέα ημέρες του επόμενου Απριλίου του ανατέθηκαν άλλα 3.100,72 ευρώ για γεύματα του «Βοήθεια Στο Σπίτι» και για μία μικρή υποστήριξη μέχρι τον Αύγουστο του έδωσε ο ολιγάρχης Δήμαρχος άλλα 2.000 ευρώπουλα για τη σίτιση ενός συγκροτήματος και άλλα 1.300 ευρώ για μια εκδηλωσούλα. Μέχρι τώρα λοιπόν 25.000 ευρώ για γεύματα στον βιρτουόζο της κεφαλονίτικης κουζίνας και σίγουρα έχουμε να δούμε πολλά μέχρι το τέλος του χρόνου αφού οι γευστικοί πειραματισμοί του εν λόγω «κολλητού» Δημάρχου δεν φαίνεται να έχουν τέλος.

 

Όσο για τους υπόλοιπους επαγγελματίες εστιάτορες που περιμένουν κι αυτοί ίσως μία δουλίτσα από το Δήμο τους , αυτοί προφανώς θεωρούνται τα «κορόιδα» αποκλειστικά για την προεκλογική περίοδο. Οι «κολλητοί» του Δημάρχου να είναι καλά και οι υπόλοιποι ας πάνε απλά να ψηφίσουν Βαλλιανάτο Νικόλα ή Σαμούρη, που είναι για να μαζεύουν σταυρούς από τους αφελείς.

 

Υ.Γ. Αναμένουμε μια απάντηση για όλα τα παραπάνω, αν όχι από τον κ. Δήμαρχο έστω από το «βοηθητικό» του στο facebook «Κώστα Στελλάτο» ή κατά κόσμον «Βουκεφάλα».

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

 

Στέλεχος της παράταξης «Δήμος Αργοστολίου: Παρόν και Μέλλον» με επικεφαλής τον Νίκο Ανουσάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι: 24 Δεκεμβρίου 2019
Νομός Κεφαλληνίας Αριθμ. Πρωτ.: -180 –
Δήμος Αργοστολίου Αριθμ. Απόφασης:-7732-
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού &Προμηθειών
Πληροφορίες: Κουστουμπάρδη Σοφία
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Βαλλιάνου
T.Κ : 28100 Αργοστόλι
Τηλ: 2671360181-182
Φαξ: 26710-22572
e-mail: oikonomikh@kefallonia.gov.gr
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γευμάτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο
Σπίτι».
Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Έχοντας λάβει υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄):Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3.Την παράγραφο 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006), όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του
Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του
Ν.442/2016.
4.Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006) όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3563/2007.
5.Το Π.Δ.80/16(ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α’):Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
6. Tις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/2018 τ.Α΄) «Διατάκτες στους ΟΤΑ
Α΄ βαθμού»
7.Την υπάρχουσα πίστωση στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2019 με Κ.Α.Ε.:
15.6473.04 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ»
8.Την υπ. αριθμ. 01/2019 Μελέτη που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας του
Δήμου Αργοσολίου.
9.Το υπ. αριθμ. 23/7697/23-12-2019 αίτημα ανάληψης δαπάνης, την αριθμ. 493/7700/23-12-2019
Απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού 610,20€,με
ΑΔΑ: 66ΞΓ46ΜΓΤΤ-Ω0Ι και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών με αριθ.
5/7699/23-12-2019 με πίστωση ποσού για το 2019 610,20€ και για το 2020 508,50€.
10.Την Εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών προς το Δ.Σ. του Δήμου Αργοστολίου,
11.Την αριθ. 91/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αργοστολίου
12.Την αριθμ. 7701/23-12-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Αργοστολίου.
13.Την αριθμ.7723/24-12-2019 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ Α. & ΣΙΑ
Ο.Ε.»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α. Εγκρίνουμε την με αριθμ. πρωτ. 1/2019 Μελέτη που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα
Πρόνοιας του Δήμου Αργοστολίου.
Β. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας στην εταιρεία «ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.» με
Α.Φ.Μ: 998594979 ,Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, με στοιχεία επικοινωνίας: ΤΡΑΥΛΙΑΤΑ, ΤΚ 28100,
τηλ. 26710-22663, έναντι του ποσού 1.017,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 15.6473.04
και έχει εκδοθεί η σχετική ΑΑΥ :493/2019.
Δ. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 01/2019
Μελέτη που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Αργοστολίου και με
καταληκτική ημερομηνία τις 06/01/2020.
.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Κοιν/ση:
1. Οικονομική Υπηρεσία
2. Ανωτέρω Ενδιαφερόμενο
3. Δήμαρχο Δήμου Αργοστολίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι: 03- 08-2020
Νομός Κεφαλληνίας Αριθμ. Πρωτ. -13413-
Δήμος Αργοστολίου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου
&Προμηθειών
Πληροφορίες: Κουστουμπάρδη Σοφία
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Βαλλιάνου
T.Κ : 28100 Αργοστόλι
Τηλ: 2671360182
Φαξ: 2671022572
e-mail: oikonomikh@kefallonia.gov.gr
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
(5.603,40€ με Φ.Π.Α)
Στο Αργοστόλι σήμερα τις 3 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, του έτους 2020 και στην έδρα του Δήμου
Αργοστολίου, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Τ.Κ 28100.
Μεταξύ των:
α) Αφενός του Δήμου Αργοστολίου που εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ.
Θεόφιλο Μιχαλάτο και που στο εξής θα αποκαλείται εν συντομία «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Αναθέτων» κατά τη
σύναψη της παρούσας και
β) Αφετέρου της επιχείρησης ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., που εδρεύει στα Τραυλιάτα Κεφαλονιάς με ΑΦΜ:
998594979, ΔΟΥ: Αργοστολίου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Κουρκουμέλη Γεώργιο οποία θα αποκαλείται
στο εξής «Ανάδοχος» συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
2) Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄):Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
4) Την παράγραφο Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές.
5) Την παράγραφο Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές.
6) Την υπ αριθμ. 02/2020 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου Αργοστολίου (πρωτογενές αίτημα 20REQ007081768) και το αριθμ. 20REQ007082305 εγκεκριμένο αίτημα
στο ΚΗΜΔΗΣ.
7) Την υπ αριθμ. 232/2020 [ΑΔΑ:65Ζ246ΜΓΤΤ-408] Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου περί
προμήθειας και διανομής έτοιμων γευμάτων για το πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
2
8) Το υπ. αριθμ. 182/12732/24-07-2020 Α.Α.Δ. και την αριθμ. 483/12733/24-07-2020 Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της προμήθειας και διατέθηκε η σχετική πίστωση ποσού
5.603,40€.
9) Tην αριθ. 12760/24-07-2020 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Δήμου Αργοστολίου.
10) Την αριθ. 13128/30-07-2020 προσφορά της επιχείρησης με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»
11) Την υπ’ αριθμ 408/13393/31-07-2020 Απόφαση Δημάρχου[ΑΔΑ:9ΓΛ646ΜΓΤΤ-ΩΣΩ &
ΑΔΑΜ:20AWRD007123599].
Άρθρο 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, όπως
περιγράφεται αναλυτικά στην υπ αριθμ. 02/2020 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας &
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αργοστολίου, καθώς και στην αριθ. 13128/30-07-2020 προσφορά του
αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται.
Συγκεκριμένα:
Προμήθεια γευμάτων των ωφελούμενων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι ανά ημέρα σε σύνολο
22 ημερών
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
(03/08/2020 έως 01/09/2020)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ
ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
(ανά ημέρα)
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ
ANEY ΦΠΑ
1 Μερίδα έτοιμου φαγητού (συσκευασμένο) 46 46 46 3,30 13% 151,80
2 Σαλάτα εποχής,φρούτο (συσκευασμένο) 46 46 1,35 13% 62,10
3 Ψωμί (συσκευασμένο) 46 46 0,25 13% 11,50
ΣΥΝΟΛΟ 225,40
ΦΠΑ(13%) 29,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 254,70
Συνολικό προσφερόμενο ποσό για την προμήθεια βάσει της υπ αριθμ 02/2020 Μελέτης 5.603,40€
(Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Άρθρο 2-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης αρχίζει από την Δευτέρα 03/08/2020 της και ολοκληρώνεται την Τρίτη
01/09/2020, Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα μονομερούς επέκτασης της Σύμβασης, με τους ίδιους τεχνικούς
και άλλους όρους που προβλέπει η αρχική. Σε περίπτωση χρονικής επέκτασης της σύμβασης ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται επιπλέον αμοιβή.
Άρθρο 3-ΤΙΜΗΜΑ
Το συμβατικό τίμημα για την προμήθεια και εργασία που περιγράφεται στο Άρθρο 1 της παρούσας, ορίζεται το ποσό
των Πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (5.603,40€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο
3
Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών,
η οποία κατά νόμο, τον βαρύνει.
Άρθρο 4-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
του άρθρου 2 της παρούσης. Τόπος παράδοσης είναι η έδρα του Δήμου Αργοστολίου.
Άρθρο 5-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον
Ανάδοχο.
Άρθρο 6-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση
της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 7-Λοιποί Γενικοί όροι.
Τα ακόλουθα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας:
1) Η υπ αριθμ. 408/2020 Απόφαση Δημάρχου
2) Η υπ αριθμ. πρωτ. 13128/30-07-2020 προσφορά της επιχείρησης «ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»
3) Η υπ αριθμ. 02/2020 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου Αργοστολίου.
Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία
(3) πρωτότυπα. Από αυτά δύο (2) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι: 24- 12-2020
Νομός Κεφαλληνίας Αριθμ. Πρωτ. -25759-
Δήμος Αργοστολίου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου
&Προμηθειών
Πληροφορίες: Κουστουμπάρδη Σοφία
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Βαλλιάνου
T.Κ : 28100 Αργοστόλι
Τηλ: 2671360182
Φαξ: 2671022572
e-mail: oikonomikh@kefallonia.gov.gr
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
(2.531,20€ με Φ.Π.Α)
Στο Αργοστόλι σήμερα τις 24 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, του έτους 2020 και στην έδρα του Δήμου
Αργοστολίου, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Τ.Κ 28100.
Μεταξύ των:
α) Αφενός του Δήμου Αργοστολίου που εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ.
Θεόφιλο Μιχαλάτο και που στο εξής θα αποκαλείται εν συντομία «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Αναθέτων» κατά τη
σύναψη της παρούσας και
β) Αφετέρου της επιχείρησης ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., που εδρεύει στα Τραυλιάτα Κεφαλονιάς με ΑΦΜ:
998594979, ΔΟΥ: Αργοστολίου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Κουρκουμέλη Γεώργιο οποία θα αποκαλείται
στο εξής «Ανάδοχος» συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
2) Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄):Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
4) Την παράγραφο Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές.
5) Την παράγραφο Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές.
6) Την υπ αριθμ. 03/2020 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου Αργοστολίου (πρωτογενές αίτημα 20REQ007881577) και το αριθμ. 20REQ0078823395 εγκεκριμένο
αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ.
7) Την υπ αριθμ. 329/2020 [ΑΔΑ:65ΦΖ46ΜΓΤΤ-ΑΩ5] Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου περί
παροχής έτοιμων γευμάτων σε ωφελούμενους του «πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι» για την περίοδο των εορτών.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
2
8) Το υπ. αριθμ. 401/25312/18-12-2020 Α.Α.Δ. και την αριθμ. 843/25315/18-12-2020 Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της προμήθειας και διατέθηκε η σχετική πίστωση ποσού
2.531,60€.
9) Tην αριθ. 25380/18-12-2020 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Δήμου Αργοστολίου.
10) Την αριθ. 25552/22-12-20202 προσφορά της επιχείρησης με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»
11) Την υπ’ αριθμ 784/25758/24-12-2020 Απόφαση Δημάρχου [ΑΔΑ:ΨΕ0Β46ΜΓΤΤ-ΗΧΞ &
ΑΔΑΜ:20AWRD007931640].
Άρθρο 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, όπως
περιγράφεται αναλυτικά στην υπ αριθμ. 03/2020 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας &
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αργοστολίου, καθώς και στην αριθ. 25552/22-12-2020 προσφορά του
αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται.
Συγκεκριμένα:
Προμήθεια γευμάτων των ωφελούμενων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι ανά ημέρα σε σύνολο
8 ημερών
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
(24/12/2020 έως 31/12/2020)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΗΜΕΡΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ
ANEY
ΦΠΑ
1
ΓΕΥΜΑ/ΣΑΛΑΤΑ
/ΨΩΜΙ/ΓΛΥΚΟ 56 56 8 448 5 13% 2.240,00
ΦΠΑ(13%) 291,20€
ΣΥΝΟΛΟ 2.531,20€
Συνολικό προσφερόμενο ποσό για την προμήθεια βάσει της υπ αριθμ 02/2020 Μελέτης 2.531,20€
(Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Άρθρο 2-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης αρχίζει από την Πέμπτη 24/12/2020 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη
31/12/2020, Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα μονομερούς επέκτασης της Σύμβασης, με τους ίδιους τεχνικούς
και άλλους όρους που προβλέπει η αρχική. Σε περίπτωση χρονικής επέκτασης της σύμβασης ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται επιπλέον αμοιβή.
Άρθρο 3-ΤΙΜΗΜΑ
Το συμβατικό τίμημα για την προμήθεια και εργασία που περιγράφεται στο Άρθρο 1 της παρούσας, ορίζεται το ποσό
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (2.531,20€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο
Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών,
η οποία κατά νόμο, τον βαρύνει.
Άρθρο 4-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
του άρθρου 2 της παρούσης. Τόπος παράδοσης είναι η έδρα του Δήμου Αργοστολίου.
3
Άρθρο 5-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον
Ανάδοχο.
Άρθρο 6-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση
της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 7-Λοιποί Γενικοί όροι.
Τα ακόλουθα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας:
1) Η υπ αριθμ. 784/2020 Απόφαση Δημάρχου
2) Η υπ αριθμ. πρωτ. 25552/22-12-2020 προσφορά της επιχείρησης «ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»
3) Η υπ αριθμ. 03/2020 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου Αργοστολίου.
Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία
(3) πρωτότυπα. Από αυτά δύο (2) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι: 13-08-2021
Νομός Κεφαλληνίας Αριθμ. Πρωτ. -15182-
Δήμος Αργοστολίου Αριθμ. Απόφασης: -734-
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου
-Προμηθειών
Πληροφορίες: Βασιλάτος Γεράσιμος
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Βαλλιάνου
T.Κ : 28100 Αργοστόλι
Τηλ: 2671360156
e-mail: oikonomikh@argostoli.gov.gr
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γευμάτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» για το
διάστημα από 16 Αυγούστου 2021 έως 15 Σεπτεμβρίου 2021.
Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄): Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Την παράγραφο 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
Α΄114/8-6-2006), όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε
ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
Α΄114/8-6-2006) όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3563/2007.
5. Το Π.Δ.80/16(ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α’): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018.
7. Την παράγραφο Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
8. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021.
9. Την υπ αριθμ. 191/2021 [ΑΔΑ:ΨΡΝΣ46ΜΓΤΤ-39Χ] Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου
περί παροχής έτοιμων γευμάτων σε ωφελούμενους του «πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι» για την
καλοκαιρινή περίοδο.
10. Την υπάρχουσα πίστωση στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2021 με Κ.Α 15.6473.04
και τίτλο «Παροχή γευμάτων στα πλαίσια του προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ”».
11. Την υπ αριθμ. 07/2021 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου Αργοστολίου.
12. Tο υπ. αριθμ. 314/14590/06-08-2021 Αίτημα Ανάληψης Δαπάνης και την υπ. αριθμ. 719/14594/06-08-
2021[ΑΔΑ:ΩΞΚΧ46ΜΓΤΤ-Η7Δ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η
αναγκαιότητα της προμήθειας και διατέθηκε η σχετική πίστωση ποσού 6.367,55€.
13. Την με αριθμ. πρωτ. 14601/06-08-2021 [ΑΔΑΜ:21PROC009046093] Πρόσκληση ενδιαφέροντος του
Δήμου Αργοστολίου.
14. Την υπ. αριθμ. 14737/09-08-2021 προσφορά της επιχείρησης Παντελειός Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε την υπ. αριθμό 07/2021 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας
του Δήμου Αργοστολίου.
Β. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας στην επιχείρηση με την επωνυμία «Παντελειός Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.» με
Α.Φ.Μ: 998594979, Δ.Ο.Υ.: Αργοστολίου, με στοιχεία επικοινωνίας: Τραυλιάτα Κεφαλονιάς, τηλ.: 2671022663,
έναντι του ποσού 6.367,55€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6473.04 και έχει εκδοθεί η
σχετική ΑΑΥ 719/2021.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Δ. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γευμάτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι»
για το διάστημα από 16 Αυγούστου 2021 έως 15 Σεπτεμβρίου 2021» ορίζεται έως την 15η Σεπτεμβρίου 2021.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Αργοστόλι 20/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 24462
Σ Υ Μ Β Α Σ Η
Απευθείας ανάθεση προμήθειας γευμάτων για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι της Δ.Ε. Λειβαθούς και
Αργοστολίου του Δήμου Αργοστολίου για το διάστημα από 24/12/2021 έως και 06-01-2022
Ποσού 2.813,70€ (με Φ.Π.Α.)
(Δύο χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών)
Στο Αργοστόλι σήμερα τις 20 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, του έτους 2021 και στην έδρα του Δήμου
Αργοστολίου, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Τ.Κ 28100.
Μεταξύ των:
α) Αφενός του Δήμου Αργοστολίου που εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ.
Θεόφιλο Μιχαλάτο και που στο εξής θα αποκαλείται εν συντομία «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Αναθέτων» κατά τη
σύναψη της παρούσας και
β) Αφετέρου της επιχείρησης ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ Α. & ΣΙΑ ΕΕ, που εδρεύει στην δ/νση Τραυλιάτα Κεφαλονιάς 28100 με
ΑΦΜ: 998594979, ΔΟΥ: Αργοστολίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Κουρκουμέλη Γεώργιο η οποία θα
αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος»
συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
2) Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄):Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
4) Την παράγραφο Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
5) Του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις.
6) Τις διατάξεις του Ν.4782/2021.
7) Την υπ αριθμ. 8/2021 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου Αργοστολίου (πρωτογενές αίτημα 21REQ009625075) και το αριθμ. 21REQ009625229 εγκεκριμένο
αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ.
2
8) Tο υπ. αριθμ. 472/22910/29-11-2021 Αίτημα Ανάληψης Δαπάνης και την υπ. αριθμ. 942/22919/29-11-
2021[ΑΔΑ:9ΟΕΧ46ΜΓΤΤ-21Ξ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της
υπηρεσίας και διατέθηκε η σχετική πίστωση ποσού 1.598,95€.
9) Την υπ αριθμ. 22917/29-11-20121 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών
(ΑΔΑ:9ΡΔΟ46ΜΦΤΤ-307
10) Την υπ αριθμ. 265/2021 [ΑΔΑ:ΩΥ2Φ46ΜΓΤΤ-25Σ] Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου περί
παροχής έτοιμων γευμάτων σε ωφελούμενους του «πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι».
11) Την με αριθμ. πρωτ. 23985/13-12-2021 [ΑΔΑΜ:21PROC009729948] πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου
Αργοστολίου..
12) Την αριθ. 24193/15-12-2021 προσφορά της επιχείρησης με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ Α. & ΣΙΑ ΕΕ»
13) Την υπ’ αριθμ 1150/24457/20-12-2021 Απόφαση Δημάρχου[ΑΔΑ:ΩΣΘΧ46ΜΓΤΤ-ΠΞΗ &
ΑΔΑΜ:21AWRD009785724].
Άρθρο 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Απευθείας ανάθεση προμήθειας γευμάτων για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
της Δ.Ε. Λειβαθούς και Αργοστολίου του Δήμου Αργοστολίου για το διάστημα από 24/12/2021 έως και 06-01-
2022, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην υπ αριθμ. 8/2021 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας &
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αργοστολίου, καθώς και στην αριθ. 24193/15-12-2021 προσφορά του
αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται.
Συγκεκριμένα:
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΓΕΥΜΑ με συνοδευτικό 498 5.00 2.490
ΦΠΑ 13% 323.70
ΣΥΝΟΛΟ 2813.70
Άρθρο 2-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ολοκληρώνεται στις
06/01/2022. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα μονομερούς επέκτασης της Σύμβασης, με τους ίδιους τεχνικούς
και άλλους όρους που προβλέπει η αρχική. Σε περίπτωση χρονικής επέκτασης της σύμβασης ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται επιπλέον αμοιβή.
Άρθρο 3-ΤΙΜΗΜΑ
Το συμβατικό τίμημα για την προμήθεια και εργασία που περιγράφεται στο Άρθρο 1 της παρούσας, ορίζεται το ποσό
των δύο χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.813,70€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων
οργανισμών, η οποία κατά νόμο, τον βαρύνει.
Άρθρο 4-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
του άρθρου 2 της παρούσης. Τόπος παράδοσης είναι η έδρα του Δήμου Αργοστολίου.
Άρθρο 5-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον
Ανάδοχο.
Άρθρο 6-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
3
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση
της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 7-Λοιποί Γενικοί όροι.
Τα ακόλουθα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας:
1) Η υπ αριθμ. 1150/2021 Απόφαση Δημάρχου
2) Η υπ αριθμ. πρωτ. 24193/15-12-2021 προσφορά της επιχείρησης «ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ Α. & ΣΙΑ ΕΕ»
3) Η υπ αριθμ. 8/2021 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου
Αργοστολίου.
Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία
(3) πρωτότυπα. Από αυτά δύο (2) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Θεόφιλος Μιχαλάτος
Ο Προμηθευτής Ανάδοχος
(Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος)
Κουρκουμέλης Γεώργιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι:20 -07-2022
Νομός Κεφαλληνίας Αριθμ. Πρωτ. -12725 –
Δήμος Αργοστολίου Αριθμ. Απόφασης: -525. –
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου
-Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Βαλλιάνου
T.Κ : 28100 Αργοστόλι
e-mail: oikonomikh@argostoli.gov.gr
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών σίτισης για παράθεση γευμάτων catering για το διάστημα από
23 έως και 27 Ιουλίου 2022 στο μουσικοχορευτικό συγκρότημα «ABRASEVIC» στα πλαίσια πραγματοποίησης
των πολιτιστικών καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Αργοστολίου έτους 2022».
Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄): Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Την παράγραφο 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
Α΄114/8-6-2006), όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε
ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
Α΄114/8-6-2006) όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3563/2007.
5. Το Π.Δ.80/16(ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α’): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018.
7. Την παράγραφο Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
8. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021.
9. Την υπάρχουσα πίστωση στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2022 με Κ.Α 00.6433 και
τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών».
10. Την υπ αριθμ. 11964/08-07-2022 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Τμήμα
Τουριστικής Ανάπτυξης Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Αργοστολίου.
11. Tο υπ. αριθμ. 231/12349/13-07-2022 Αίτημα Ανάληψης Δαπάνης και την υπ. αριθμ. 686/12352/13-7-
2022 [ΑΔΑ:ΡΠΑΠ46ΜΓΤΤ-ΒΣ9] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η
αναγκαιότητα της προμήθειας και διατέθηκε η σχετική πίστωση ποσού 2.000,00€
12. Την υπ αριθμ. 201/2022 [ΑΔΑ:90ΖΥ46ΜΓΤΤ-8ΦΘ] Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αργοστολίου περί εξειδίκευσης εγγεγραμμένων πιστώσεων Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.
13. Την με αριθμ. πρωτ. 12344/13-07-2022 [ΑΔΑΜ:22PROC010929028] πρόσκληση ενδιαφέροντος του
Δήμου Αργοστολίου
14. Την υπ. αριθμ. 12408/14-07-2022 προσφορά της επιχείρησης ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε..
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 11964/08-07-2022 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Αργοστολίου.
Β. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.» με
Α.Φ.Μ: 998594979, Δ.Ο.Υ.: Αργοστολίου, με στοιχεία επικοινωνίας: Τραυλιάτα Κεφαλονιάς Τ.Κ. 28100, τηλ.:
2671022663, έναντι του ποσού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
2
Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6433 και έχει εκδοθεί η
σχετική ΑΑΥ 536/2022.
Δ. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών σίτισης για
παράθεση γευμάτων catering για το διάστημα από 23 έως και 27 Ιουλίου 2022 στο μουσικοχορευτικό
συγκρότημα «ABRASEVIC» στα πλαίσια πραγματοποίησης των πολιτιστικών καλοκαιρινών εκδηλώσεων του
Δήμου Αργοστολίου έτους 2022»» ορίζεται έως την 27η Ιουλίου 2022.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Αργοστόλι 16/6/2022
Αριθ. Πρωτ.: 10407
Σ Υ Μ Β Α Σ Η
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών σίτισης (ροφήματα, χυμοί, γλυκίσματα, αναψυκτικά, ελαφριά γεύματα)
στα πλαίσια πραγματοποίησης της 21ης Συνόδου Οδοντιατρικής Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 17και
18 Ιουνίου 2022 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»
Ποσού 1.330,00€ (με Φ.Π.Α.)
(Χιλίων τριακοσίων τριάντα ευρώ)
Στο Αργοστόλι σήμερα τις 16 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, του έτους 2022 και στην έδρα του Δήμου
Αργοστολίου, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Τ.Κ 28100.
Μεταξύ των:
α) Αφενός του Δήμου Αργοστολίου με Α.Φ.Μ.: 997627133, ΔΟΥ: Αργοστολίου και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης
1007.Ε87411.0001, που εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Θεόφιλο Μιχαλάτο
και που στο εξής θα αποκαλείται εν συντομία «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Αναθέτων» κατά τη σύναψη της παρούσας και
β) Αφετέρου της επιχείρησης ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., που εδρεύει στην δ/νση Τραυλιάτα Κεφαλονιάς Τ.Κ.
28100 με ΑΦΜ: 998594979, ΔΟΥ: Αργοστολίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Παντελειό Ανδρέα η οποία θα
αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος»
συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
2) Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄):Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
4) Την παράγραφο Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
5) Του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις.
6) Τις διατάξεις του Ν.4782/2021.
7) Την υπ αριθμ. 38/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου περί συνδιοργάνωσης επιστημονικού
συνεδρίου.
2
8) Την υπ αριθμ. 9356/01-06-2022 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Τμήμα
Τουριστικής Ανάπτυξης Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Αργοστολίου (πρωτογενές αίτημα
22REQ0105711687 και το αριθμ. 22REQ0107117164 εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ.
9) Tο υπ. αριθμ. 165/9871/08-06-2022 Αίτημα Ανάληψης Δαπάνης και την υπ. αριθμ. 597/9872/08-06-2022
[ΑΔΑ:9Φ3Μ46ΜΓΤΤ-747] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της
υπηρεσίας και διατέθηκε η σχετική πίστωση ποσού 1.330,00€.
10) Την υπ αριθμ. 151/2022 [ΑΔΑ:ΩΥΘΟ46ΜΓΤΤ-Ψ00] Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αργοστολίου περί εξειδίκευσης εγγεγραμμένων πιστώσεων Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.
11) Την με αριθμ. πρωτ. 9980/09-06-2022 [ΑΔΑΜ:22PROC010722230] πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου
Αργοστολίου.
12) Την αριθ. 10305/16-06-2022 προσφορά της επιχείρησης με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
13) Την υπ’ αριθμ 414/10346/16-06-2022 Απόφαση Δημάρχου[ΑΔΑ:ΨΒΙΑ46ΜΓΤΤ-0Λ7 & ΑΔΑΜ:22AWRD010758130].
Άρθρο 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών σίτισης (ροφήματα, χυμοί, γλυκίσματα,
αναψυκτικά, ελαφριά γεύματα) στα πλαίσια πραγματοποίησης της 21ης Συνόδου Οδοντιατρικής Εταιρίας που θα
πραγματοποιηθεί στις 17και 18 Ιουνίου 2022 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», όπως
περιγράφεται αναλυτικά στην υπ αριθμ. 9356/01-06-2022 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Αργοστολίου, καθώς και στην αριθ.
10305/16-06-2022 προσφορά του αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται.
Συγκεκριμένα:
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ
1  1 διάλειμμα καφέ (coffee break) αποτελούμενο από: Καφέ
φίλτρου, ποικιλία τσαγιού, βουτήματα, κέικ , κρουασάν
βουτύρου , χυμό πορτοκάλι & νερό για 70 άτομα το
Σάββατο 18 Ιουνίου 2022, στο δημοτικό θέατρο «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ», και
 1 ελαφρύ γεύμα αποτελούμενο από: Ατομικά
τυποποιημένα σάντουιτς με γαλοπούλα μαρούλι και τυρί,
τυροπιτάκια, κρουασάν αλμυρά, μπιφτεκάκια, χυμό
πορτοκάλι, νερό και αναψυκτικά για 70 άτομα το Σάββατο
18 Ιουνίου 2022,το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 στο δημοτικό
θέατρο «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»
70 19,00 € 1.330,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.330,00 €
Άρθρο 2-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ολοκληρώνεται έως στις
18/06/2022. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα μονομερούς επέκτασης της Σύμβασης, με τους ίδιους τεχνικούς
και άλλους όρους που προβλέπει η αρχική. Σε περίπτωση χρονικής επέκτασης της σύμβασης ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται επιπλέον αμοιβή.
Άρθρο 3-ΤΙΜΗΜΑ
Το συμβατικό τίμημα που περιγράφεται στο Άρθρο 1 της παρούσας, ορίζεται το ποσό των Χιλίων τριακοσίων
τριάντα ευρώ (1.330,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε ασφαλιστική εισφορά
και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο, τον βαρύνει.
3
Άρθρο 4-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον
Ανάδοχο.
Άρθρο 5-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση
της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 6-Λοιποί Γενικοί όροι.
Τα ακόλουθα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας:
1) Η υπ αριθμ. 414/2022 Απόφαση Δημάρχου.
2) Η υπ αριθμ. πρωτ. 10305/16-06-2022 προσφορά της επιχείρησης «ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
3) Η υπ αριθμ. 9356/01-06-2022 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Τμήμα Τουριστικής
Ανάπτυξης Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Αργοστολίου.
Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία
(3) πρωτότυπα. Από αυτά δύο (2) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Θεόφιλος Μιχαλάτος
Ο Προμηθευτής Ανάδοχος
(Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος)
Ανδρέας Παντελειό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι:21-04-2022
Νομός Κεφαλληνίας Αριθμ. Πρωτ. -6994-
Δήμος Αργοστολίου Αριθμ. Απόφασης: -286-
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου
-Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Βαλλιάνου
T.Κ : 28100 Αργοστόλι
e-mail: oikonomikh@argostoli.gov.gr
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση προμήθειας γευμάτων για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου
Αργοστολίου για το διάστημα από 21/04/2022 έως και 30/04/2022.
Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄): Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Την παράγραφο 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
Α΄114/8-6-2006), όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε
ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
Α΄114/8-6-2006) όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3563/2007.
5. Το Π.Δ.80/16(ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α’): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018.
7. Την παράγραφο Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
8. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021.
9. Την υπάρχουσα πίστωση στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2022 με Κ.Α 15.6473.04
και τίτλο «Παροχή γευμάτων στα πλαίσια του προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ”».
10. Την υπ αριθμ. 2/2022 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας
του Δήμου Αργοστολίου.
11. Tο υπ. αριθμ. 76/5822/06-04-2022 Αίτημα Ανάληψης Δαπάνης και την υπ. αριθμ. 463/5823/06-04-
2022[ΑΔΑ:6Β9346ΜΓΤΤ-0Σ0] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα
της υπηρεσίας και διατέθηκε η σχετική πίστωση ποσού 3.100,72€.
12. Την υπ αριθμ. 51/2022 [ΑΔΑ:Ω25Σ46ΜΓΤΤ-Μ1Μ] Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Αργοστολίου περί παροχής έτοιμων γευμάτων σε ωφελούμενους του «πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι».
13. Την με αριθμ. πρωτ. 6355/13-04-2022 [ΑΔΑΜ:22PROC010385900] πρόσκληση ενδιαφέροντος του
Δήμου Αργοστολίου.
14. Την με αριθμ. πρωτ. 6870/19-04-2022 [ΑΔΑΜ:22PROC010430511] επαναληπτική πρόσκληση
ενδιαφέροντος του Δήμου Αργοστολίου.
15. Την υπ. αριθμ. 6876/20-04-2022 προσφορά της επιχείρησης ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε..
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 2/2022 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας & Κοινωνικής
Προστασίας του Δήμου Αργοστολίου.
Β. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με
Α.Φ.Μ: 998594979, Δ.Ο.Υ.: Αργοστολίου, με στοιχεία επικοινωνίας: Τραυλιάτα Κεφαλονιάς Τ.Κ. 28100, τηλ.:
2671022663, έναντι του ποσού 3.100,72 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
2
Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6473.04 και έχει εκδοθεί η
σχετική ΑΑΥ 463/2022.
Δ. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Απευθείας ανάθεση προμήθειας γευμάτων για το
πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Αργοστολίου για το διάστημα από 21/04/2022 έως και 30/04/2022»
ορίζεται έως την 30η Απριλίου 2022.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.