Κοινωνία

Απόφαση Συγκλήτου Ιονίου Πανεπιστημίου για διεξαγωγή εξετάσεων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ακαδ. έτους 2023-2024

62views

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

 

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου στην 8η συνεδρίασή της στις 06-02-2024 αποφάσισε κατά πλειοψηφία, τα ακόλουθα:

 

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου αναγνωρίζει το δικαίωμα των φοιτητών και των φοιτητριών του Ιδρύματος να διεκδικούν την ουσιαστική υποστήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου ως θεμελιώδους πυλώνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Ταυτόχρονα όμως, εκφράζει δημόσια την ανησυχία της για το γεγονός, ότι μορφές αγώνα που περιλαμβάνουν το κλείσιμο Τμημάτων φέρνουν σε δύσκολη θέση το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, σε μια χρονική συγκυρία, που ο ρόλος του ως εγγυητή του δικαιώματος πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να αναδειχθεί περισσότερο από ποτέ.

 

Υπό αυτό το πρίσμα, η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού έλαβε υπόψιν:

 

 • τις διατάξεις του Άρθρου 67 (παρ. 1 και 4) του Ν. 4957/22, σύμφωνα με τις οποίες: Η εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να διεξάγεται με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: […] ε) σε ανωτέρα βία ή έκτακτες συνθήκες, όπου δεν καθίσταται δυνατή η διά ζώσης διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή η χρήση των υποδομών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του […] 4. Η οργάνωση μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αφορά σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που από τη φύση τους δύνανται να υποστηριχθούν με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δεν εμπεριέχουν πρακτική, εργαστηριακή ή κλινική εξάσκηση των φοιτητών, που για τη διεξαγωγή τους απαιτείται η συμμετοχή των φοιτητών με φυσική παρουσία. Για τον σκοπό αυτόν, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζονται τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δύνανται να διεξάγονται με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με το παρόν,
 • την απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδ. έτους 2023-2024, που αφορά στον Ειδικό Κανονισμό εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (άρθρο 5),
 • την υπ’ αρ. 577/25-1-2024 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα «Διευκρινίσεις για την υλοποίηση διατάξεων του ν. 4957/2022 (Α’ 141)»,
 • το γεγονός ότι στον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη,

 

και αφού διαπίστωσε ότι σε δύο Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου διαμορφώνονται έκτακτες συνθήκες με αδυναμία πρόσβασης στις υποδομές τους και δεν είναι εφικτή η διά ζώσης παρουσία των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη διεξαγωγή των εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, αποφασίζει τα εξής:

 

 1. Στις ανωτέρω περιπτώσεις Τμημάτων και μαθημάτων τους, που η προγραμματισμένη βάσει της κείμενης νομοθεσίας διά ζώσης υλοποίηση της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου δεν είναι εφικτή, η διενέργεια εξετάσεων για όσο χρόνο συντρέχουν οι έκτακτες συνθήκες και το πολύ έως την λήξη της εξεταστικής περιόδου, δύναται να πραγματοποιηθεί και με μεθόδους εξ αποστάσεως εξέτασης/αξιολόγησης.
 2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όποια άλλα ακαδημαϊκά Τμήματα αντιμετωπίσουν τυχόν αντίστοιχες έκτακτες συνθήκες.

 

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τα ανωτέρω Τμήματα οφείλει να διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα όσων συμμετέχουν στη διαδικασία των εξετάσεων, καθώς και το αδιάβλητο της εξεταστικής διαδικασίας. Εφόσον απαιτηθεί, τα Τμήματα αυτά μπορούν να διαμορφώσουν επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων βάσει του ορισθέντος ακαδημαϊκού ημερολογίου και να συγκροτήσουν επιτροπές υποστήριξης της εξ αποστάσεως διαδικασίας.

 

Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μαθήματα για τα οποία, λόγω της φύσης τους, δεν δύναται να γίνει χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εμπεριέχουν πρακτική-εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών, για δε τη διεξαγωγή εξετάσεων απαιτείται η συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών με φυσική παρουσία.

 

Για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εξετάσεων συγκροτείται Επιτροπή Υποστήριξης εξ Αποστάσεως Εξετάσεων, αποτελούμενη από:

 • την Καθηγήτρια Αικατερίνη Καμπάση, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας,
 • τον Καθηγητή Εμμανουήλ Μάγκο, Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής,
 • τον Αναπλ. Καθηγητή Μιχαήλ Παναγόπουλο, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας,
 • την υπάλληλο Μαρία Λάμπουρα, Προϊσταμένη της Δ/νσης Πληροφορικής και Δικτύων,
 • τον Γεώργιο Μηλιώτη, μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

 

Αρμοδιότητα της επιτροπής αποτελεί ο συντονισμός των απαραίτητων διαδικασιών, η υποστήριξη των διδασκόντων και η υποβοήθηση της εφαρμογής τεχνικών και οργανωτικών μέτρων πραγματοποίησης της εξεταστικής διαδικασίας με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου αυτό απαιτείται βάσει της παρούσας απόφασης.

 

Επιπροσθέτως, η Σύγκλητος ορίζει ως ημερομηνία έναρξης της διδασκαλίας των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για όλα τα προγράμματα σπουδών όλων των κύκλων τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου, χωρίς περαιτέρω μεταβολή του ακαδημαϊκού ημερολογίου.

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.